برگزاری جلسه بازنگری دوره آموزش عاملین توسعه خوشه های کسب و کار

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، اولین جلسه بازنگری دوره آموزشی عاملین توسعه با حضور عاملین محترم و کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار شد.

لازم به ذکر است این جلسه برای بازنگری دوره های آموزشی عاملیت و بر اساس نظرات عاملین توسعه در حال انجام است.

گفتنی است جلسه جمع بندی در جلسات آتی با حضور عاملین توسعه خوشه های کسب و کار بیشتری برگزار خواهد شد.

Leave A Reply