چهارمین جلسه هم اندیشی ذینفعان خوشه فراورده های لبنی گلستان برگزار شد

0

ذینفعان خوشه فراورده های لبنی گلستان بمنظور بررسی عملکرد برنامه های اجرا شده در سال اول خوشه و برنامه های عملیاتی سال دوم در روز چهار شنبه، 20 اسفند 1393 با حضور مهندس مرگدری، معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری، نمایندگان ادارات کل، سازمان ها، تشکلها و شرکت های مرتبط با صنعت لبنیات استان گلستان گردهم آمدند.

قلیچ لی، عامل توسعه خوشه فراورده های لبنی گلستان گفت که بر اساس استراتژی های تدوین شده و نیز برنامه های اجرا شده در سال اول، 15 برنامه نیز برای سال دوم با هزینه ای در حدود 4430 میلیون ریال در نظرگرفته شده است که با توجه به اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی اعضا خوشه پیشبینی می شود در اجرای برنامه های عملیاتی سال دوم سهم بیشتری از هزینه ها بر عهده ی دیگر ذینفعان باشد.

قابل ذکر است برنامه های عمل سال دوم خوشه در جلسه (شورای) راهبری خوشه که در تاریخ 30 بهمن ماه برگزار شد مصوب شده است. در این جلسه معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری بر ضرورت ایجاد دامداری های صنعتی با مقیاس بزرگ در گلستان و برخورد قانونی با شیرفروشان دوره گرد برخورد قانونی تاکید کرد.

مهندس مرگدری با تاکید بر اطلاع رسانی در حوزه سلامت و فرهنگ سازی ارتقای مصرف شیر در جامعه از واحدهای لبنی استان درخواست نمود که در ایام نوروز در ورودی های شهر های استان در زمینه فرهنگ سازی با انجام فعالیت های تبلیغاتی و پذیرایی از مسافران با فراورده های لبنی استان، ضمن ترویج مصرف شیر، کار بازاریابی هم انجام دهند.

Leave A Reply