تجمع های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه ای(مقاله)

0

از طرف دیگر ایجاد تجمع های صنعتی، توزیع منطقه ای، اشتغال و تولید را نیز متوازن می نماید. در این مقاله منافع مذکور مورد توجه قرار گرفته و اهمیت تجمع های صنعتی در برنامه ریزی توسعه و سازگاری صنایع با شرایط حاکم بر رقابت جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

نویسندگان: حسین عباسی نژاد و گیلدا عبدلی

برای دریافت کامل این مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید

Leave A Reply