نمایشگاه توانمندی های تولیدی، صادراتی، اکسپو ایران-اربیل

0

   

گروه خبر: نهمین نمایشگاه توانمندی های تولیدی صادراتی، اکسپو ایران-اردبیل، 15لغایت 18 اردیبهشت 1393

نمایشگاه توانمندی های تولیدی صادراتی، اکسپو ایران اربیل در مورخ 15 لغایت 18 اردیبهشت برگزار خواهد شد. مجری این نمایشگاه، شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی با همکاری شرکت گنجینه پارس می باشد که در اربیل، پارک سامی عبدالرحمن، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اربیل برگزار خواهد شد.

زیر گروه هایی که امکان مشارکت در این نمایشگاه را دارند عبارت است از:

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ، ﻟﻮﺳﺘﺮ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ، ﻧﻔﺖ ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و رﻧﮓ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ،ﻣﻮاد  ﻏﺬاﺋﯽ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، داروﺋﯽ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ، دام و ﻃﯿﻮر ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ ،  دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل ، ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﻮدرو ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، ﺑﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ  و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮑﺪاري ، ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ و …

دانلود فایل تکمیلی این نمایشگاه

 

Leave A Reply