ميزان و نوع دريافت وثائق صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك اعلام شد

0

   

گروه خبر: ميزان و نوع دريافت وثائق صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك اعلام شد

گروه خبر: صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، شرايط جديد ميزان و نوع دريافت وثائق از متقاضيان صدور ضمانت نامه براي واحدهاي صنعتي متقاضي دريافت وام از بانكها را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم؛ صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در راستاي اجراي ماده 5، آيين نامه سياست ها و شرايط كلي و تعرفه كارمزد صدور ضمانت نامه مصوب مجمع عمومي عادي را اعلام كرد.

صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك جهت ضمانت نامه صادره 150 درصد چك، 15 درصد وثيقه مقرر در آئين نامه تضمين معاملات دولتي شامل ملك، سهام، سپرده، ضمانت نامه اسناد دريافتني مطمئنه و غيره دريافت مي نمايد.

واحدهاي صنعتي متقاضي استفاده از خدمات اين صندوق مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و بهره مندي از اين خدمات به صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استان خود مراجعه نمايند.

 

Leave A Reply