انتشار مستند شوراي مزد خوشه كسب وكار فرش دستباف قم

0

به گزارش قم نگار، امیر طیبی نژاد با اعلام اين خبر اظهارداشت: در آستانه ۲۱ مرداد روز ملي حمايت از صنايع كوچك خوشه كسب و كار استان شوراي مزد كه كاري ابتكاري ومنحصر به فرد در كشور مي باشد را در قالب فيلم مستند كوتاه تدوين و در اختيار علاقمندان و ذينفعان قرارداد.

وي بابيان اينكه شوراي مزد كاري ابتكاري از فعالان خوشه فرش دستباف قم است توضيح داد: در اين شورا اعضاء اتحاديه به همراه نمايندگاني از سوي بافندگان و تجار براساس زمان، كيفيت بافت، هزينه، نوع فرش، نقشه و نوع بافت در حضور بافندگان فرش اقدام به كار كارشناسي و قيمت زاري مي نمايند.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم اضافه كرد: اين اقدام در استان مورد استقبال خانواده فرش دستباف قرار گرفته و در اين بخش مشكلات فراواني را مرتفع نموده و از آن مي توان بعنوان تجربه ايي موفق در ساير استان هاي كشور بهره گرفت.

وي ادامه داد: براساس درخواست علاقمندان و ذينفعان و ساير استان ها با حمايت اين شركت توسط خوشه كسب كار استان مسنداين شورا تدوين و همزمان با روزملي حمايت از صنايع كوچك در اختيار ايشان قرار گرفت.

Leave A Reply