صنايع دستي قم با مدل خوشه هاي كسب و كار توسعه مي يابد

0

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ عيسي رضايي در ديدار مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم با اشاره به تجربه موفق خوشه هاي كسب و كار در استان ورود اين مدل توسعه در بخش صنايع دستي را ضروري دانست.

وي با مثبت ارزيابي كردن اقدامات شركت شهرك هاي صنعتي قم در بخش احداث شهرك هاي صنعتي و توسعه خوشه هاي كسب وكار بيان داشت: اداره كل ميراث فرهنگي قم اين آمادگي را دارد تا در جهت توسعه مدل خوشه كسب وكار صنايع دستي توسط شركت شهرك هاي صنعتي و ايجاد يك شهرك صنعتي در اين زمينه همكاري نمايد.

امير طيبي نژاد مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان نيز در اين ديدار، قم را در زمينه توسعه هاي خوشه هاي كسب وكار غني دانست و گفت: در حال حاضر خوشه هاي كسب وكار فرش دستباف، كفش ماشيني، مبلمان و سوهان در قم شكل گرفته است و خوشه سنگ هم در دستور كار اين شركت قرارگرفته است.

وي افزود: با توجه به ظرفيت مناسب صنايع دستي استان اين امكان وجود دارد تا ضمن توسعه مدل خوشه در اين صنعت نسبت به ايجاد شهرك صنعتي خصوصي در اين بخش با حضور سرمايه گذاران و خود فعالان اين بخش اقدام شود.

Leave A Reply