اولین جلسه شورای راهبری خوشه کسب وکار فرش دستباف کرمان وراور

0

در اولین جلسه شورای راهبری خوشه کسب وکار فرش دستباف کرمان وراور که با حضور اعضای کمیته فرش استان، نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی کرمان و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد،گزارش مطالعات شناختی توسط عامل توسعه خوشه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در ابتدای جلسه “مهدی سلطانی” معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی کرمان از سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران به عنوان متولی توسعه صنعتی و حمایت های نرم افزاری از صنایع کوچک نام برد و گفت : یکی از مدل های موفق در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط موضوع خوشه صنعتی می باشد .
سلطانی بیان کرد: 10استان در کشور جهت توسعه کسب وکار فرش دستباف  از مدل توسعه خوشه ای استفاده می کنند و استان کرمان نیز به لحاظ پیشینه تاریخی وشهرت جهانی در  صنعت فرش ،این مدل  را دنبال می کند.
وی بسیج منابع جهت رسیدن به اهداف خوشه کسب وکار فرش را مهم تلقی کرد و افزود: دراین راستا همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، کمیته فرش استان وسایر نهادهای مرتبط در کنار شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در توسعه این خوشه موثر می باشد.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی کرمان افزایش دانش و همکاری اعضای خوشه را جزو مهمترین اهداف پروژه های توسعه خوشه ای  برشمرد و اظهار داشت: درمدت زمان حضور عامل توسعه خوشه  ضمن برگزاری جلسات شورای راهبری، برنامه عمل خوشه تدوین و پس از تایید اعضای شورای راهبری خوشه، اجرایی می شود .
در ادامه جلسه “مونا کنعانیان “عامل توسعه خوشه کسب وکار فرش دستباف کرمان و راور ضمن ارائه گزارش گفت : مطالعات شناختی خوشه از اسفندماه 1393 آغاز شده و طی 6ماه به پایان رسیده است.
وی افزود: کمک به ذینفعان خوشه و رفع مشکلات درحوزه های تولید، بازار و منابع انسانی جزو اهداف توسعه خوشه کسب وکار فرش دستباف  کرمان و راور به شمار می آیند.
در پایان جلسه برنامه عمل توسعه خوشه از سوی عامل توسعه خوشه فرش دستباف کرمان و راور جهت دوره 3 ساله ارائه شد و مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت .

Leave A Reply