توجه رهبري به خوشه ها در سياست هاي كلي بخش صنعت نشانه كارآمدي آن است

0

به گزارش تارنماي اطلاع رساني خوشه هاي كسب وكار كشور؛ دكتر سليماني در گفتگويي اختصاصي با اشاره به تشكيل خوشه هاي كسب و كار توضيح داد: مدل توسعه خوشه هاي كسب و كار كه بر همكاري در عين رقابت تاكيد دارد، بيش از يك دهه است كه توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صعنتي در حال پياده سازي است.
وي افزود: اين مدل توسعه ايي به عنوان يك مدل كارآمد توانسته است توجه برنامه ريزان و سياستگذارن را به خود جلب نمايد به نحوي كه يك بند از 9 بند سياست هاي كلي بخش صنعت ابلاغي توسط مقام معظم رهبري به موضوع خوشه ها اشاره دارد.
معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهر كهاي صنعتي ايران اضافه كرد: روش شناسي خوشه در پنج مرحله پيشنهاد شده كه شامل مطالعه شناختي، اعتمادسازي، تدوين سند برنامه عمل، پياده سازي برنامه عمل و پايش و ارزيابي مي شود

وي ادامه داد: فعالان خوشه هاي كسب و كار گلچيني از خيل عظيم كارآفرينان کشور هستند كه در خوشه‌هايي مانند كفش، محصولات كنجدي،سراميك، خرما، فرش دستباف و مبلمان فعاليت نموده و عاملين توسعه خوشه را در پياده سازي برنامه هاي عملياتي ياري رسانده‌اند.
وي با بيان اينكه بسياري از استان هاي كشور در اجراي مدل توسعه خوشه موفق و پيشرو عمل كرده اند بيان داشت: صنايع كوچك با كمك عاملين توسعه و تشكل هاي خصوصي فعال توانسته است با تجربيات علمي بدست آمده و ثبت آن ها بعنوان آموزه هاي علمي و تخصصي امروز به عنوان يك پايگاه دانش محور نقش آفريني كنند.
معاون صنايع كوچك سازمان اضافه كرد: در اين زمينه قريب به 21 كتاب در حوزه خوشه هاي كسب و كار به رشته تحرير درآمده كه توانسته است ظرفيت مناسبي در دانشگاه ها و مراكز علمي ايجاد و توجه دانشجويان و اساتيد را به موضوع مدل توسعه اي خوشه معطوف نمايد.
اين مقام مسوول با ارائه آماري از آخرين وضعيت خوشه هاي كسب وكار بيان داشت: در حال حاضر در كشور 423 خوشه كسب وكار شناسايي شده است كه تعداد 126 خوشه مطالعات امكان سنجي آنها به پايان رسيده و 58 خوشه نيز داراي پروانه اتمام برنامه توسعه مي باشند مضاعف براينكه 46 خوشه هم توسط عاملين مدل توسعه خوشه فعال مي باشند
وي از جمله خوشه هاي موفق در كشور را خوشه هاي كفش قم، كنجد و سراميك يزد، خرماي بوشهر، كفش و مبلمان آذربايجان شرقي، زعفران مشهد،‌ گز بلداجي عنوان كرد كه با همكاري بخش خصوصي و دولت توانسته اند به موفقيت هاي قابل قبولي دست پيدا كنند.
دكتر سليماني تاكيد كرد: آنچه كه در خوشه اهميت دارد انجام فعاليت هاي گروهي، شبكه سازي و ايجاد فرهنگ توسعه پايدار است به نحوي كه پس از سه سال فعاليت عامل توسعه و خروج وي، يك شبكه فراگير بتواند ادامه مسير داده و حركت براي توسعه متوقف نگرد.

Leave A Reply