آيين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده (8)

0

هيأت وزيران به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – آئين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تصويب كرد.

 

آيين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده (8)

Leave A Reply