گزارش تور بازدید از شرکت پگاه همدان

0

درراستای اجرای برنامه های عملیاتی توسعه خوشه لبنی کرمانشاه و همچنین استفاده از تجارب و دانش واحدهای مرتبط با صنایع لبنی، تور یک روزه بازدید از شرکت پگاه همدان  در روز چهارشنبه مورخ 29/7/ 94  راس ساعت 6 صبح  از مکان شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه با حضور تعدادی از نمایندگان واحدهای صنعتی و صنفی عضو خوشه لبنی کرمانشاه آغاز گردید. پس از ورود به استان همدان با همراهی نماینده صنایع کوچک آن استان از شرکت شیر و فراورده های لبنی پگاه همدان بازدید به عمل آمد و توضیحاتی راجع به هر بخش از شرکت ارائه گردید و به سوالات حضار پاسخ داده شد. 

Leave A Reply