دهمین نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان درگيلان برگزارميشود

0

سلماني زاده درخصوص جزئيات اين نمايشگاه اظهارداشت:دهمین نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان درفضايي بمساحت 5500 مترمربع باحضور85واحدفعال صنعتي که از این تعداد 50 واحد از تولید کنندگان و نمایندگی های برنده های معتبر از استان گیلان بوده و مابقی از استانهای تهران–البرز –مازندران- آذربايجان شرقي–گلستان- خراسان رضوي–زنجان – اصفهان–هرمزگان واردبيل،از تاریخ 12 لغایت 15 آبان ماه سال جاری بمدت 4 روزدرمحل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان گيلان برگزارميگردد.

وي درموردجايگاه این نمايشگاه خاطرنشان نمود: باتوجه به اينكه ماهمه روزه شاهدظهورمصالح ساختماني جديدوزيباو سهل الاجراهستيم كه صنعت ساختمان به جامعه معرفي ميكندلذايكي ازاركان اصلي معرفي وبازاريابي اين فرآورده هاوآشنانمودن آحاد جامعه مهندسي ومردم باآخرين دستاوردهاي تكنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي،برگزاري نمايشگاههاي تخصصي درزمينه صنعت ساختمان ميباشد.

 سلماني‌زاده افزود: اميداست برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي بتواندگامي مؤثردرجهت ارتقاءصنعت كشوربرداشته وضمن ارائه فرصت مناسب،زمينه شناسايي توليدات كيفي داخلي رانيزفراهم آورد.

قابل به ذکر است: بازديدازاين نمايشگاه درتاريخ12لغايت15آبانماه سالجاري ازساعت15الي 21 درمحل دائمي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان گيلان درمعرض ديدعلاقمندان ومتخصصين اين بخش ازصنعت كشورماخواهدبود.

Leave A Reply