راه‌اندازي رشته «مديريت شناختي» در دانشگاه تهران

0

رئيس دانشکده مديريت دانشگاه تهران با بيان پتانسيل علمي اين دانشکده آمادگي دانشکده مديريت دانشگاه تهران براي همکاري با ستاد راهبردي توسعه علوم و فناوري هاي شناختي، جهت تقويت بحث علوم شناختي در حوزه مديريت را اعلام کرد.

دکتر شاه حسيني معاون پژوهشي دانشکده مديريت دانشگاه تهران در ادامه اين نشست ، ضرورت توجه به علوم شناختي و تاثير حوزه رفتاري و روانشناختي در حوزه هاي مختلف همچون حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و بازاريابي را يادآوري کرد.

وي گفت: دانشکده مديريت دانشگاه تهران مي تواند پژوهشها را از نظر مفهومي به سمت حوزه علوم شناختي سوق داده و پژوهشهاي مشترک انجام دهد و يا آزمايشگاهي بر مبناي کسب و کار ايجاد کند.

در ادامه ، دکتر محمدتقي جغتايي مشاور دبير ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي ، با يادآوري اين نکته که علوم شناختي ، بين رشته اي است ، گفت: در اولين مرحله از همکاري ها، مي توان با معرفي متخصصان علوم شناختي و منابع علمي مربوطه از طريق ستاد، اساتيد اين دانشکده را با مباحث علوم شناختي آشنا کرده و زمينه مهاجرت هيات علمي به اين حوزه را فراهم کرد.

وي افزود: ستاد علوم شناختي ، مي تواند از پايان نامه هايي که در حوزه علوم شناختي تهيه مي شوند و امور مربوط به ترجمه و انتشار کتاب ، حمايت کند ، ضمن آنکه مي تواند کتب چاپ شده در اين زمينه را مثلا به تعداد زياد خريداري کرده و در سطح دانشگاهها و مراکز علمي منتشر کند.

جغتايي همچنين با تاکيد بر استفاده از شبکه مغز در حوزه مديريت، از طريق علوم شناختي ، ادامه داد: اجراي طرح هاي پژوهشي مشترک و ايجاد آزمايشگاهي نمونه براي اين هدف ، راهکارهاي ترويج اين علوم در حوزه مديريت هستند که مي توانند بصورت يک بسته پيشنهادي از سوي دانشکده مديريت دانشگاه تهران مطرح شوند.

Leave A Reply