امضاي تفاهم نامه همكاري با معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور

0

گروه خبر: معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران؛ از امضاي تفاهم نامه همكاري با معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور خبر داد.
به گزارش سايت خوشه هاي كسب و كار كشور؛ دكتر سليماني در اولين جلسه مشترك با معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور كه طي سخناني اظهارداشت: به منظور استفاده بهينه از منابع، ظرفيت ها، امكانات و با هدف تقويت و توسعه روستايي در مناطق محروم كشور، تفاهم نامه في مابين سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور به امضا رسيد.
وي با تاكيد بر همكاري معاونين صنايع كوچك و عاملين توسعه خوشه هاي كسب و كار در سطح استانها براي اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه گفت: با ايجاد شهركهاي و نواحي صنعتي در مناطق روستايي و آماده بودن زيرساخت ها، بستري مناسب براي توليد و اشتغالزايي فراهم شده است و واحدهاي توليدي مي توانند از مزاياي استقرار در اين مناطق از جمله تخفيف در حق بهره برداري و حمايت هاي علمي و فني برخوردار گردند.

Leave A Reply