میزبانی هیات تجاری عراقی برای توسعه صادرات محصولات خوشه

0

برنامه عملیاتی دعوت از هیات تجاری عراقی متشکل از تجار جنوب عراق و فعال در حوزه لبنی و حوزه پلی اتیلن با همکاری دو خوشه لبنی و پلی اتیلن کرمانشاه از تاریخ 21/9/94 لغایت 24/9/94 اجرا شد. در تاریخ 22 آذر ماه 94 همایشی با حضور این تجار و همچنین واحدهای صنعتی عضو خوشه، نهاد های پشتیبان و سایر ذینفعان در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار گردید و خلاصه ای از عملکرد و محصولات خوشه توسط عامل توسعه خوشه ارائه گردید، پس از آن بازدید از نمایشگاه دائمی محصولات لبنی واقع در مرکز خدمات فناوری کسب و کار واقع در شهرک صنعتی بیستون توسط هیات عراقی به عمل آمد و تجار با نمایندگان واحدهای صنعتی حاضر در محل به مذاکره پرداختند و نتایج اولیه ای به دست آمد.
در تاریخ 23 آذر ماه 94 بازدید از واحد های لبنی به عمل آمد و نمونه محصولات این شرکتها مورد تست قرار گرفت، پس از آن از واحدهای خوشه پلی اتیلن بازدید به عمل آمد و در نهایت با حضور در سالن جلسات شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه جلسه مذاکره رو در رویی بین تجار عراقی و واحدهای متقاضی به عمل آمد که در نهایت تفاهم نامه هایی جهت همکاری تعدادی از واحدهای لبنی با تجار عراقی درخصوص صادرات محصولات لبنی تولید شده در واحدهای صنعتی خوشه منعقد گردید. هیات تجاری عراقی در روز 24/9/94 کرمانشاه را ترک نمودند.

Leave A Reply