سامانه ملي كارآموزي

0

به منظور ارتباط بيشتر واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و استفاده از توانمنديهاي علمي دانشجويان در جهت ارتقاء كيفيت توليدات و ارائه خدمات، اين سامانه توانايي جذب كارآموز را دارد. 

Leave A Reply