ثبت برند نویر و ایجاد شبکه عمودی تولید و توزیع در خوشه مبلمان قم

0

در بسیاری از خوشه ها از جمله خوشه مبلمان به دلیل ساختار شبکه ای و مجزا بودن کارگاه های تولید، تکمیل و فروش (در بسیاری موارد)، ایجاد شبکه های عمودی می تواند تاثیر مهمی در ساماندهی تولید و توسعه خوشه داشته باشد. در خوشه مبلمان استان قم و در آغاز سال سوم توسعه، با ایجاد همکاری تعریف شده بین مجموعه های تولید کلاف خام مبلمان، رنگ کاری، رویه کوبی ، مجموعه نمایشگاهی و ثبت برند نویر، اولین شبکه عمودی خوشه شکل گرفت. مجموعه نمایشگاهی که در راس این هرم قرار گرفته است وظیفه برندسازی، تبلیغات و ایجاد شبکه گسترده توزیع و فروش را بر عهده دارد. همچنین مدیریت این شبکه و تعیین چهارچوب های کیفی و استاندارهای لازم با توجه به نیاز بازارهای مختلف نیز از دیگر وظائف این مجموعه می باشد. با توجه به خلا بزرگ برند سازی در صنعت مبل کشور و استان و نیز لزوم ایجاد شبکه توزیع جهت افزایش فروش و مدیریت بازار، ایجاد این شبکه می تواند گام مهمی در رفع معضلات یاد شده و نیز یک الگوی مناسب در خوشه باشد.  

Leave A Reply