فعالیت پارک های علم و فناوری گسترده و چابک تر می‌شود

0

وی افزود: در آیین نامه جدید پارک های علم و فناوری ساختاری چابک تر خواهند داشت و همچنین زمینه فعالیت آنها گسترده تر خواهد بود.
مدیرکل فناوری وزارت علوم تصریح کرد: در آیین نامه جدید نظارت وزارت علوم بر روند فعالیت پارک های علم و فناوری بیشتر خواهد شد اما این نظارت به معنای محدود کردن فعالیت پارک ها نیست.
پیری تاکید کرد: نظارت بر پارک های علم و فناوری طبق آیین نامه جدید براساس شاخص های کیفی و اثرگذار خواهد بود.
وی اظهار داشت: در نظارت و ارزیابی وزارت علوم دیگر تعداد شرکت های دانش بنیان در پارک ها مدنظر نیست بلکه میزان فعالیت، صادرات و تولید محصولات دانش بنیان شرکت ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فناوری وزارت علوم گفت: از دیگر شاخص های مورد توجه در آیین نامه جدید میزان اثرگذاری شرکت های دانش بنیان پارک های علم و فناوری در جامعه است.

Leave A Reply