دوره آموزشي آشنايي با كنسرسيومهاي صادراتي برگزار شد

0

مهندس وحدت مدير توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، با اعلام اين خبر در خصوص هدف برگزاري اين دوره آموزشي گفت: با آزادسازي اقتصادي، روش‌هاي حمل و نقل بهبوديافته و با نوآوري در فناوري اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SME‌) به طور فزاينده‌اي در معرض رقابت‌هاي جهاني قرار گرفته‌اند. در اين شرايط، شرکت‌هاي منزوي در نفوذ به بازارهاي خارجي با دشواري زيادی روبرو هستند. به دليل پايين بودن ظرفيت محصولات شرکت‌هاي کوچک، اين شرکت‌ها در رقابت با محصولات کم هزينه‌ي شرکت‌هاي چند مليتي که قادر به استفاده از مزيت اقتصاد مقياس مي‌باشند، دچار مشکل هستند.
وي افزود: همکاري بين شرکتي در شرکت‌هاي کوچک و متوسط با آنها اجازه مي‌دهد تا در مقابل شرکت‌هاي بزرگ قدرت رقابت خود را بهبود داده و از فرصت‌هاي بازارهاي جهاني استفاده کنند. کنسرسيوم صادراتي، که نمونه زنده‌‌اي از همکاري بين شرکتي است، يکی از عناصر کليدي "استراتژي توسعه‌ی خوشه‌ها و شبکه‌ها" است. توانايي‌هاي بالقوه آنها براي پيشبرد توسعه همکاري بين شرکتي، در حوزه‌هاي غير از صادرات نيز، نظير بهبود کيفيت و روش‌هاي ارتقاء توليد، منجر به توسعه کنسرسيوم صادراتي، به عنوان اولين گام عملي در بهبود محيط کسب و کار و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. بنابراين بخشي از برنامه يونيدو، ترويج و کمک به ايجاد کنسرسيوم صادراتي در کشورهاي در حال توسعه است.

Leave A Reply