كارگاه آموزشي انتقال فناوري از كره جنوبي

0

براساس مفاد تفاهم نامه همكاري با سازمان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كره جنوبي (SMBA) مقرر گرديد انتقال فناوري از كره جنوبي در زمينه‌هاي مورد نياز طي فرآيند مشخصي انجام پذيرد.

بر اين اساس در فاز اول به آموزش گروهي از مشاوران و كارگزاران توسط طرف كره اي  با هدف آموزش تئوري و عملي چگونگي شناسايي نيازهاي فناورانه بنگاههاي كوچك و متوسط و انتقال فناوري مورد نياز ار كره جنوبي پرداخته و پس از آن به بررسي، تحليل و شناسايي فناوري مورد نياز بنگاههاي ايران تحت نظارت طرف كره‌اي مي پردازند.

Leave A Reply