ایجاد شبکه های تامین و فروش مشترک و تشکیل کنسرسیومهای صادراتی در خوشه های صنعتی استان کرمانشاه

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه گفت: ایجاد شبکه های تامین و فروش مشترک و تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، ساختار توسعه شبکه ای خوشه های صنعتی استان را تشکیل می دهد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه، بیژن کردستانی با اشاره به سیاست های توسعه خوشه ای سازمان متبوع  افزود: بررسی و پایش وضعیت خوشه های کسب و کار استان و نتیجه گرا بودن برنامه ها و فعالیت های اجرا شده آنها یک ضرورت است.
 
کردستانی تاکید کرد: برنامه های عمل سه خوشه پلی اتیلن و محصولات پایین دستی پتروشیمی، محصولات لبنی و فرش و گلیم استان مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده و بصورت دقیق و مناسب اجرا می شوند.
 
وی با تاکید بر ضرورت تکمیل ساختار توسعه شبکه ای خوشه های کسب و کار استان تصریح کرد: ایجاد چهار شبکه خرید مشترک مواد اولیه، شبکه فروش مشترک تولیدات خوشه (کنسرسیوم)، شبکه توسعه منابع انسانی و آموزش و شبکه ارتقای فناوری و تکمیل حلقه مفقوده زنجیره ارزش خوشه در دست اقدام است.
 
کردستانی با تاکید بر ارتباط بیشتر حوزه صنعت و دانشگاه تصریح کرد: در راستای تقویت بیشتر خوشه های کسب و کار از دانشگاه های رازی، صنعتی و نیز بنیاد نخبگان و مرکز رشد پارک علم و فناوری نیز در جلسات شورای راهبری خوشه ها دعوت می شود.
 
وی با بیان اینکه خوشه توسعه یافته نان برنجی و شیرینی سنتی کرمانشاه  تنها خوشه خاتمه یافته در استان است تاکید کرد: برنامه های عمل تدوین شده ای جهت فعال تر نمودن شبکه فراگیرخوشه مذکور در دست اقدام است.

Leave A Reply