ضرورت حمایت از توسعه تجارت الكترونیكی در SMEs

0

فهرست مطالب

 1. مقدمه        
2. تعاریف و مفاهیم شركت‌های كوچك و متوسط   
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط   
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی     
5. بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط 
6. چالشهای بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط 
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الكترونیكی
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی
9. پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی بین شركتهای كوچك و متوسط در كشورهای در حال توسعه   
10. پیشنهادات                                                                                                                           
11. منابع و مآخذ

Leave A Reply