گزارش تور صنعتی بازدید خوشه فراورده های لبنی کرمانشاه از خوشه فراورده های لبنی اردبیل

0

جلو گیری از دوباره کاری ها و اتخاذ سیاست های مناسب جهت بهبود امور خوشه تور صنعتی بازدید از خوشه فراورده های لبنی اردبیل در تاریخ 13 لغایت 15 مرداد ماه با حضور تعدادی از ذینفعان و واحدهای صنعتی و صنفی خوشه لبنی کرمانشاه برگزار گردید و از واحدهای صنعتی لبنی و همچنین تولید کننده ماشین آلات خوشه اردبیل- کارخانه سوت ماشین، کارخانه دشت ساوالان، کارخانه ائل ایستر، کارخانه تاراسبلان، کارخانه لبنیات و آب معدنی واتا- بازدید به عمل آمد و جلساتی با واحدهای فعال این امر صورت گرفت.

Leave A Reply