قانون برنامه های توسعه کشور

0

 دانلود متن کامل قوانین برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران:

1 – قانون برنامه اول توسعه کشور

2 – قانون برنامه دوم توسعه کشور

3 – قانون برنامه سوم توسعه کشور

4 – قانون برنامه چهارم توسعه کشور

5 – قانون برنامه پنجم توسعه کشور

Leave A Reply