آموزش تحلیل عاملی با استفاده از SPSS

0

تحلیل عاملی اکثراً به عنوان تکنیکی برای کاهش تعداد متغیرهای به تعداد کمی از عوامل که توصیف‌کنندۀ بیشترین میزان واریانس هستند، شناخته شده است. همچنین از این تکنیک، برای بیان فرضیه‌ها با توجه به مکانیزم‌های اتفاقی و یا غربال کردن متغیرها برای تحلیل‌های بعدی نیز استفاده می‌شود. در واقع می‌توان بیان داشت که تحلیل عاملی سعی در شناسائی متغیرهای اساسی یا عامل‌ها (متغیرهای مکنون)، به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد

 همانطور که در اکثر کتب آماری قابل مشاهده است، تحلیل عاملی به دو صورت تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی قابل اجرا است. در این تحقیق، به منظور شناسائی متغیرهای مکنون و سنجش آنها، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. چرا که براساس تئوری‌های استفاده شده، ارتباط سوألات با متغیرها قابل بیان است  و هر میزان که قدر مطلق ماتریس مولفه­ها، به عدد یک نزدیک­تر باشد، عامل مورد نظر نقش بیشتری در کل واریانس اعداد در متغییر مورد نظر دارد لازم به ذکر است که تحلیل عاملی تأییدی، از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL قابل محاسبه است

 

Leave A Reply