انتشار کتاب مدیریت و توسعه صادرات در صنایع کوچک و متوسط

0

گردآوری و تدوین این کتاب در معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم انجام شده است.

این کتاب در پنج فصل به بررسی صادرات و تجارت و مفاهیم آن، صنایع کوچک و متوسط در صادرات، شرکت مدیریت صادرات می پردازد و در فصل آخر به بیان نتایج و مدلهای ارائه شده در این زمینه اشاره می کند.

در این باره، در پیحضور مداوم در بازارهای بین المللی جدید برای بعضی از کشورها امری حیاتی بوده و بقا و عدم بقای اینگونه کشورها به این امر برمی گردد. از این نظر با توجه به پیچیدگی های رقابت های خاص و فشرده سایر کشورها، تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های مناسب در ایجاد و مدیریت بازارهای موفق احساس می شود.

استفاده از واسطه های صادراتی تحت عنوان «شرکت مدیریت صادرات» از ابزارهای مفید کشورها برای توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط است. در واقع راه اندازی شرکت مدیریت صادرات در هر منطقه ی جغرافیای تجاری باعث رونق تجاری منطقه مذکور و در حالت کلی باعث رونق اقتصادی تجاری کشور می گردد.

در این شرکت ها، تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ماهیت شرکت را از سایر واحدهای تجاری متمایز می سازد.

این شرکت ها پس از شناسایی و انگیزش تقاضای بازار بین الملل و نحوه پردازش و پاسخ به تقاضاهای بازارهای خارجی، به بنگاه های تولیدی-صادراتی تسهیل تحارت در خارج از کشور را اعطا کرده و از این طریق با ورود به بازارهای جهانی بنگاه های تجاری را منتفع و شرکت مدیریت صادرات از ایجاد رابطه بلند مدت مابین صادرکننده و خریدار سود می برد و حاصل آن برای کشور هم نزدیکی به توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود.

دراین کتاب از آقایان مرتضی انوشه، احمد جوانمردی، وحید آشتیانی،مهدی ایلانلو، مجتبی اشجعی و خانم ها ملیکا جعفری، زهرا گمنام، زهرا گمنام ومرضیه نظری که در گردآوری و ارائه راهنمایی های لازم در این مجموعه تلاش و کوشش نمودهند، تقدیر و تشکر به عمل آمده است

Leave A Reply