به مناسبت 18 آبان روز ملی کیفیت

0
كيفيت يعني ويژگي،اما در درجات متفاوت،به عبارت ديگر كيفيت يعني مطابقت داشتن با الزامات مشتريان ،امروزه كيفيت به معاني مختلفي به كار رفته است و دانشمندان مختلفي ‌ازابعادمتفاوت به بحث و بررسي در آن باره مي پردازند.ولي آن چه امروز اهميت دارد   خدمات و محصولات با كيفيت است. در دنياي رقابت ،كيفيت حرف اول را مي زند وخود زاييده‌ي‌آن است .انحصار،دشمن قسم خورده ي كيفيت به شمار مي رود،كيفيت نيز مانند ساير منابع و امكانات بايد مديريت شود زيرا بر اساس تحقيقات انجام شده ارتباط معنی داري بين مديريت بهينه وبهبود كيفيت وجود دارد.كيفيت حاصل شانس واقبال نيست بلكه به مديريت عالمانه نيازمند است.طي دو دهه گذشته مفهوم كيفيت از دنياي صنعتي و توليد به دنياي خدمات وسازمانهاي دولتي گسترش يافته است.جملات طلايي از اربابان انديشه در زمينه كيفيت:
كيفيت خوب،نوعي ارزاني است.
كيفيت ،يك پديده ي بي نقص وكمال مطلق است.
تنها كيفيت برترباعث افزايش بهره وري ست.
كيفيت،از مشتري به مشتري‌ست.
كيفيت زماني حاصل مي شودكه مشتريان شما باز گردند،ولي محصولات نه.
كيفيت هديه نيست ولي مجاني‌ست.
كيفيت گران نيست ولي گران بهاست.
كيفيت يعني مناسب بودن.
كيفيت،كار نخست ماست.
تمامي بهبود و كيفيت،پروژه به پروژه حاصل مي شود ونه به طريق ديگري.
براي اينكه درصدر رقابت قرار گيريم بايد در جستجوي شيوه هاي بهتر باشيم؛كاري‌كه امروز انجام مي‌دهيم ،فردا بايد بهتر انجام دهيم.
رمز موفقيت سازمان ها در قرن 21،آينده نگري،خلاقيت وكيفيت بهتر است.
كيفيت،فقط وفقط توسط مشتري تعيين مي شود.
كارباكيفيت  هميشه رضايت بخش است.
كيفيت بايد در درون فرايندها طراحي گردد.
خوب بودن آفت بهتر شدن است.
كيفيت،نتيجه ي بازرسي هاي گسترده نيست بلكه از اصلاح فرآيندها حاصل مي شود.
تا زماني كه به دنبال بهتر هستيم،«خوب»اصلاً خوب نيست.
چگونه مي توانم كارم را بهتر انجام دهم؟
كيفيت وابسته به انجام كار درست در اولين فرصت است.
Leave A Reply