شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه

0

بعد از تشکيل کميته استاني، گام دوم در پرداختن به برنامه‌هاي توسعه‌ي خوشه‌اي در سطح استان، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار موجود در آن استان مي‌باشد. يكي از مهمترين پيش‌فرض‌هاي رويكرد توسعه‌ي خوشه‌اي اين است كه بر اساس اين رويكرد همه‌ي خوشه‌ها حائز اهميت بوده و بايد مورد توجه قرار گيرند. در واقع حصول به چنين پيش‌شرطي، نيازمند مطالعه جامع و فراگير كليه خوشه‌هاي کسب‌وکار در كشور مي‌باشد به گونه‌اي كه در نتيجه‌ي آن پتانسيل‌هاي قابل توسعه به روش خوشه‌اي تا حد امكان مورد شناسايي قرار گيرند. نكته‌ي ديگري كه در اين حوزه مطرح است به محدوديت‌هاي مربوط به منابع مالي و انساني اشاره دارد. يعني با وجود اين كه همه‌ي خوشه‌ها مهم هستند و بايد مورد توجه برنامه‌هاي توسعه‌اي قرار گيرند، اما با توجه به محدوديت منابع مالي و انساني كشور، امكان اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي براي همه‌ي آنها به طور هم زمان فراهم نيست. راه حل اين است كه بايد پتانسيل‌هاي شناسايي‌شده بر اساس معيارهايي اولويت‌بندي شوند و برنامه‌هاي توسعه آنها به ترتيب اولويت مورد اجرا گذاشته شود. حصول به موارد فوق نيازمند انجام مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار است.

    از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه اجراي پروژه‌هاي امکان‌سنجي و به تبع آن اجراي پروژه‌هاي توسعه‌ي خوشه‌اي منوط به اجراي پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار و نهايي شدن نتايج اين پروژه در خصوص تعداد، مشخصات و اولويت خوشه‌هاي کسب‌وکار موجود در استان مي‌باشد.
    با توجه به تغييرات مداوم فضاي کسب‌وکار که منجر به شکل‌گيري کسب‌وکارهاي جديد و يا تعطيلي برخي از کسب‌وکارهاي موجود و مسائلي از اين دست مي‌گردد، لازم است نتايج پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار به طور ساليانه در قالب پروژه‌اي تحت عنوان” پروژه به­روزرساني نتايج پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سال ……..” به روز شود.

اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار شناسايي‌شده با استفاده از معيارهايي از قبيل توان توليدي خوشه، توان اشتغال‌زايي خوشه، توان صادراتي خوشه، توسعه‌پذيري خوشه، تعميم‌پذيري تجربيات در ساير خوشه‌ها و قدمت خوشه صورت مي‌پذيرد. نحوه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار در دستورالعمل پيوست اين آيين‌نامه به شماره مدرک P-CL04 و همچنين شرح خدمات پيوست اين آيين‌نامه به شماره مدرک D-CL01 و پرسشنامه‌هاي شماره (1) و (2) پيوست اين آيين‌نامه به شماره‌هاي Q-CL01 و Q-CL02 به تفصيل توضيح داده شده است.

Leave A Reply