دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار

0

شماره مدرک:P-CL02
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده اول: دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده دوم: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

 جدول شرح تغييرات

 

شماره ويرايش

تاريخ ويرايش

شماره صفحات تغييريافته

شرح تغييرات

منشأ تغييرات

1

مرداد 1391

 

 

نظرات استانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- هدف 

تشريح الزامات، چگونگي و فرآيند تشکيل کميته استاني توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان.

 2- دامنه کاربرد

 شرکت شهرک‌هاي صنعتي کليه استانها

 
3- مسئوليت‌ها

مسئوليت اجرا و نظارت کلي بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده‌ي معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان مي‌باشد.

مسئوليت هر گونه تغيير و تفسير در مفاد اين دستورالعمل بر عهده‌ي دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان مي‌باشد.

مسئوليت تشکيل کميته استاني توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار بر عهده‌ي مديرعامل شركت شهرک‌هاي صنعتي استان مي‌باشد.

 
4- شرح فعاليت

به منظور انجام هماهنگي لازم جهت هدايت و حمايت كلي از پروژه­هاي توسعه‌ي خوشه­اي استان و كمك به تأمين اعتبارت مورد نياز ذيل برنامه‌هاي عمل پروژه‌هاي توسعه‌ي خوشه‌اي در هر استان کميته‌اي تحت عنوان کميته استاني توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار تشکيل خواهد شد.

4-1 مديرعامل شركت شهرک‌هاي صنعتي استان پس از رايزني با استاندار و معاون برنامه‌ريزي استانداري مقدمات تشكيل كميته استاني توسعه‌ي خوشه‌هاي صنعتي ذيل كارگروه امور توليدي و اقتصادي استان را فراهم مي­نمايد.

4-2 اعضاي کميته استاني توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار به شرح زير خواهد بود:

    معاون برنامه‌ريزي استاندار (به عنوان رئيس)
    مديرعامل شركت شهرک‌هاي صنعتي استان (به عنوان دبير)
    رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
    رئيس سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
    رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
    رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
    رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان
    رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان
    سرپرستي بانك صنعت و معدن استان و ساير بانکها در صورت نياز
    ساير نهادها بنا به اقتضا.

احکام مربوط به اعضاي کميته استاني با هماهنگي شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان و توسط معاون برنامه‌ريزي استانداري صادر می‌شود. اعضاي كميته‌ي استاني توسعه‌ي خوشه­ها بنا به دعوت رسمي معاون برنامه‌ريزي استاندار در جلسات حضور خواهند داشت.

تبصره (1): ذيل کميته استاني توسعه‌ي خوشه‌ها يک کميته کارشناسي قرار دارد که اعضاي آن عبارتند از کارشناسان و نمايندگان نهادهاي عضو کميته استاني. دبيرخانه كميته کارشناسي در شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان مستقر مي‌باشد. اين کميته به طور مداوم نشست‌هاي کارشناسي را در حوزه‌هاي مرتبط با وظايف کميته استاني برگزار کرده و نتايج آن را جهت طرح و تصويب در کميته براي آن ارسال مي‌نمايد.

 

4-3 وظايف کميته استاني خوشه‌ها به شرح زير خواهد بود:

    اجراي منويات و سياستهاي مرتبط با توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان
    حمايت و ايجاد هماهنگي بين دستگاهها در سطح استان
    تصويب اولويت‌ها در توسعه‌ي خوشه‌ها به منظور اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ها (به طور ساليانه)
    پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز بر اساس برنامه توسعه‌ي خوشه‌هاي استان.

تبصره (2): هزينه‌هاي مربوط به عامليت توسعه‌ي خوشه توسط سازمان كارگزار توسعه و هزينه‌هاي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي خوشه با مشاركت همه سازمانهاي پشتيبان تأمين مي‌گردد. مبناي مداخله و حمايت مالي سازمانهاي پشتيبان سند برنامه عمل مصوب شوراي راهبري توسعه خوشه‌ها مي‌باشد.

    نظارت عالي بر توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار استان

4-4 تشکيل جلسات کميته استاني

    جلسات کميته استاني با هماهنگي مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي و با دعوت رسمي معاون برنامه‌ريزي استاندار از اعضا تشکيل مي‌گردد.
    تعداد و زمان تشکيل کميته‌هاي استاني متناسب با اقتضائات و شرايط استان و با پيشنهاد مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان تعيين مي‌گردد؛ اما به طور معمول ساليانه برگزاري حداقل 2 جلسه کميته استاني بافاصله زماني شش ماهه ضروري است.
    دستور جلسات مرتبط با جلسات کميته استاني با پيشنهاد و هماهنگي شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان و با تأييد معاون برنامه‌ريزي استانداري تعيين مي‌گردد.
     خروجي جلسات اين کميته در قالب صورتجلسات مربوطه توسط شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان (به عنوان دبير جلسه) ثبت شده و موارد مطروحه و تصميمات متخذه مندرج در صورتجلسات با هماهنگي شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان و با نامه رسمي معاون برنامه‌ريزي استانداري جهت اجرا به نهادها و دستگاههاي عضو کميته و ساير دستگاهها بنا به اقتضا ارسال می‌شود. شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان نسخه‌اي از صورتجلسات را براي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران ارسال مي‌نمايد.

 

5- مراجع

اساسنامه سازمان

الزامات دروني سازمان

 

6- مستندات و ضمائم

………………………………

7- توزيع نسخ

کليه شرکتهاي شهرک‌هاي استاني

معاونت صنايع کوچک سازمان

دفتر توسعه‌ي صنعتي و فناوري سازمان

گروه خوشه‌هاي صنعتي سازمان

 

Leave A Reply