شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار

0

شماره مدرک:D-CL01
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه‌ي خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده اول: دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده دوم: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
  شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار به شرح ذیل می باشد

  شرح خدمات پروژه‌ي مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان

 

سهم هر فاز از کل پروژه عنوان فاز
2% مطالعه و تدوين ادبيات توسعه‌ي خوشه‌اي و روش‌هاي شناسايي خوشه‌هاي کسب‌وکار و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل اول پروژه به شرح ساختار استاندارد تنظيم گزارش اول
5% مطالعه سيماي اقتصادي و اجتماعي استان به منظور شناخت تمركزها و خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان با استفاده از آمارنامه‌ دوم
5% مطالعه و بررسي مستندات و گزارشات موجود جهت شناخت گرايش‌ها و تجمع‌هاي قابل توسعه به روش خوشه‌اي (در قالب محورهاي مطرح‌شده در فرم شماره يک پرسشنامه شماره يک نقشه کشوري) و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل سوم پروژه به شرح ساختار استاندارد تنظيم گزارش سوم
6% مصاحبه با خبرگان و مسئولان سازمانها و نهادهاي مرتبط جهت شناخت گرايش‌ها و تجمع‌هاي قابل توسعه به روش خوشه‌اي (در قالب محورهاي مطرح‌شده در فرم شماره دو پرسشنامه شماره يک نقشه کشوري) و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل چهارم پروژه به شرح ساختار استاندارد تنظيم گزارش چهارم
2% تعيين تعداد و مشخصات خوشه‌هاي کسب‌وکار شناسايي‌شده (بر اساس مطالعات و مصاحبه‌هاي به عمل آمده) و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل پنجم پروژه به شرح ساختار استاندارد تنظيم گزارش پنجم
70% مصاحبه با ذينفعان خوشه‌هاي شناسايي‌شده جهت شناخت مشخصات تفصيلي آنها (در قالب محورهاي مطرح‌شده در پرسشنامه شماره دو نقشه کشوري) و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل ششم پروژه به شرح ساختار استاندارد تنظيم گزارش ششم
2% تعيين امتيازات مربوط به معيارهاي الويت بندي خوشه‌ها از طريق گردآوري اطلاعات ميداني خوشه‌ها هفتم

2% تعيين ميزان اهميت معيارهاي اولويت‌بندي خوشه‌ها از طريق مصاحبه با مسئولان و دست اندرکاران نهادها و سازمانها

(اعضاي کميته استاني و صاحب‌نظران دانشگاهي)

2% رتبه‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار شناسايي‌شده بر اساس معيارهاي اولويت‌بندي و تنظيم گزارش مربوطه در قالب فصل هفتم پروژه به شرح ساختار استاندارد تنظيم گزارش
1% تهيه و تنظيم گزارش اوليه پروژه‌ي مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار استان هشتم
2% ارائه گزارش پروژه در جلسه کميته استاني و اخذ نظرات و تصويب کميته
1% اعمال اصلاحات در صورت نياز و تهيه، تنظيم و ارائه گزارش نهايي پروژه

ساختار استاندارد تنظيم گزارش پروژه مطالعه فراگير و شناسايي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان در فرمت word

فصل اول: ادبيات توسعه خوشه‌اي و معرفي روش شناسايي خوشه‌هاي کسب‌وکار

    ادبيات توسعه‌ي خوشه‌اي
    تشريح متدولوژي شناسايي خوشه‌هاي کسب‌وکار

فصل دوم: مروري بر سيماي اقتصادي و اجتماعي استان به منظور شناخت تمركزها و خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان (اين فصل مبتني بر تحليل داده‌ها و آمارهاي اقتصادي و اجتماعي استان و با استفاده از آمارنامه‌ها و گزارشات آماري ملي و استاني تنظيم گردد)

    سيماي اقتصادي

–        بررسي حجم و روند تغييرات توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات استان

–        بررسي تعداد و تركيب کسب‌وکارهاي فعال در استان از نقطه‌نظر فعاليت در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات

–        بررسي تعداد و تركيب کسب‌وکارهاي فعال در استان از نقطه‌نظر اندازه بنگاه‌ها (خرد، كوچك، متوسط و بزرگ)

–        تحليل و تفسير آخرين ويرايش جدول داده- ستانده استان به منظور تعيين روابط و پيوندهاي موجود بين گرايش‌هاي مختلف کسب‌وکار

–        محاسبه نسبت تمركز براي گرايش‌هاي مختلف کسب‌وکار در استان (بر اساس هر سه متغير اشتغال، تعداد بنگاه‌ها و ارزش افزوده)

–        بررسي مزيت‌هاي ويژه استان در حوزه منابع معدني و صنعت

–        بررسي مزيت‌هاي ويژه استان در بخش كشاورزي

–        بررسي مزيت‌هاي ويژه استان در حوزه خدمات (گردشگري و…)

–        بررسي وضعيت زيرساخت‌هاي استان (حمل‌ونقل، ارتباطات، آب، برق و…)

    سيماي اجتماعي و فرهنگي

–        بررسي ميزان و روند تغييرات جمعيت فعال، نرخ بيكاري و نرخ مشاركت در استان

–        بررسي تركيب سني و جنسي جمعيت استان

–        بررسي تركيب جمعيت از نقطه نظر تحصيلات (سرمايه‌ي انساني)

–        بررسي امكانات فرهنگي و آموزشي در سطح استان

فصل سوم: تحليل اطلاعات به دست آمده از منابع و مستندات موجود به منظور شناخت تمركزها و خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان (اين فصل با استفاده از اطلاعات مستخرجه از فرم شماره (1) پرسشنامه شماره (1) نقشه‌ي كشوري خوشه‌ها تنظيم گردد)

    گرايش‌ها و زمينه‌هاي کسب‌وکاري مزيت‌دار در مناطق مختلف استان در حوزه‌هاي مختلف صنعت، معدن، خدمات، كشاورزي و…(تا جايي كه ممكن است بايد گرايش دقيق و بر اساس يك محصول يا خدمت تعريف شود نه كلي. مثلاً در اينجا گرايش نساجي، يا صنايع تبديلي مد نظر نيست بلكه توليد رومبلي و يا بسته‌بندي خرما می‌تواند مطرح باشد)
    منابع و ريشه‌هاي وجود مزيت براي گرايش‌هاي کسب‌وکاري مزيت دار (منابع انساني/ مواد اوليه / بازار/ …)
    سابقه تاريخي فعاليت ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار
    تمركز جغرافيايي ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار
    وجود روابط تکميل‌کنندگي بين ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار
    فرصت‌ها و چالشهاي مشترك ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار

 فصل چهارم: تحليل نظرات و ديدگاه‌هاي خبرگان استان به منظور شناخت تمركزها و خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان (اين فصل با استفاده از اطلاعات مستخرجه از فرم شماره (2) پرسشنامه شماره (1) نقشه كشوري خوشه‌ها تنظيم گردد)

    گرايش‌ها و زمينه‌هاي کسب‌وکار مزيت‌دار در مناطق مختلف استان در حوزه‌هاي مختلف صنعت، معدن، خدمات، كشاورزي و…(تا جايي كه ممكن است بايد گرايش دقيق و بر اساس يك محصول يا خدمت تعريف شود نه كلي. مثلاً در اينجا گرايش نساجي، يا صنايع تبديلي مد نظر نيست بلكه توليد رومبلي و يا بسته‌بندي خرما می‌تواند مطرح باشد)
    منابع و ريشه‌هاي وجود مزيت براي گرايش‌هاي کسب‌وکاري مزيت دار (منابع انساني/ مواد اوليه / بازار/ …)
    سابقه تاريخي فعاليت ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار
    تمركز جغرافيايي ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار
    وجود روابط تکميل‌کنندگي بين ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار
    فرصت‌ها و چالشهاي مشترك ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار

فصل پنجم: زمينه‌يابي و شناسايي مزيت‌ها و خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان (اين فصل از طريق جمع بندي و تلفيق تحليل‌هاي انجام‌يافته در فصول دوم، سوم و چهارم تنظيم گردد)

فصل ششم: ارائه مشخصات تفصيلي خوشه‌هاي کسب‌وکار شناسايي شده در سطح استان (اين فصل از طريق داده‌هاي مستخرج از پرسشنامه شماره (2) نقشه كشوري تنظيم گردد)

    خوشه کسب‌وکار (به ازاي هر خوشه جداگانه ارائه شود)

–    مشخصات عمومي خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 1 و 2 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–    مشخصات ساختاري خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 3 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–    وضعيت تأمين مواد و نهاده‌هاي اوليه در خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 4 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–     امكانات زيرساختي خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 5 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–    وضعيت توليد در خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 6 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–    وضعيت بازار در خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 7 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–    وضعيت تأمين منابع مالي (در قالب فرم شماره 8 پرسشنامه شماره 2 نقشه كشوري)

–    وضعيت منابع انساني در خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 9 پرسشنامه 2 نقشه كشوري)

–    مسائل كلي و پايه‌اي مرتبط با خوشه کسب‌وکار (در قالب فرم شماره 10 پرسشنامه 2 نقشه كشوري)

فصل پنجم: اولويت‌بندي خوشه‌هاي شناسايي‌شده در سطح استان (اين فصل از طريق داده‌هاي مستخرج از پرسشنامه شماره (2) نقشه كشوري تنظيم گردد)

    معيارهاي اولويت‌بندي و نحوه وزن دهي به اولويت‌ها
    روش اولويت‌بندي
    ارائه نتايج اولويت‌بندي
    تكميل و ارائه جدول مشخصات خوشه‌ها و جدول اطلاعات اولويت‌بندي خوشه‌ها در قالب فايل اكسل

 

ساختار استاندارد تنظيم گزارش پروژه مطالعه فراگير و شناسايي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان در فرمت excel

تكميل فرم تجميع شده اطلاعات خوشه‌هاي کسب‌وکار شناسايي‌شده مشتمل بر:

1-    تكميل جدول شماره يك با عنوان جدول اطلاعات خوشه‌هاي کسب‌وکار شناسايي‌شده

2-    تكميل جدول شماره دو با عنوان اطلاعات اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار

 

Leave A Reply