فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار

0

شماره مدرک:C-CL01
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده اول: دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده دوم: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

بسمه تعالي

قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان……………..

اين قرارداد در چارچوب آيين­نامة اجرايي توسعة خوشه­ هاي صنعتي در تاريخ …………………………… بين آقاي ……………………………….. به نمايندگي از شركت شهرک‌هاي صنعتي استان ………………… به نشاني …………………………………………………………………………………………………………… كه من­بعد در اين قرارداد شركت ناميده می‌شود از يك طرف و آقا/خانم ………………………………………………………….. به نشاني…………………………………………………………………………………………….. كه از اين پس در اين قرارداد «مجري» ناميده می‌شود از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد گرديد.

ماده 1- موضوع و شرح كار قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از انجام پروژه‌ي مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار در استان…………….. كه حدود وظايف و شرح كار مجري براي اجراي موضوع قرارداد در پيوست شماره يك قرارداد منعكس مي­باشد. طرفين اذعان دارند كه شرح كار محدود به موارد ذکرشده در پيوست مذكور نمي‌باشد، بلكه شامل كليه كارها و خدماتي است كه براي نيل به موضوع قرارداد لازم و ضروري است و جزء ضروريات كار موضوع قرارداد بوده و از طريق کارفرما اعلام مي­گردد.

ماده 2- اسناد قرارداد

اسناد و مدارك زير به عنوان اجزاء تشکيل‌دهنده قرارداد حاضر محسوب مي‌شوند و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در اجراء يا تفسير هر يك از مفاد قرارداد، اسناد قرارداد به ترتيب زير اولويت و ارجحيت خواهند داشت:

2-1- سند قرارداد

2-2- شرح مراحل و خدمات انجام پروژه مدرک شماره D-CL01

2-3- پرسشنامه شماره يک نقشه کشوري خوشه‌هاي کسب‌وکار مدرک شماره Q-CL01

2-4- پرسشنامه شماره دو نقشه کشوري خوشه‌هاي کسب‌وکار مدرک شماره Q-CL02

ماده 3- نظارت

نظارت بر حسن انجام تعهدات مجري ناشي از قرارداد حاضر بر عهده‌ي معاونت صنايع کوچک شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان مي­باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد براي اجراي كامل موضوع قرارداد، انجام تمامي تعهدات مجري به شرح مندرج در پيوست قرارداد تا سقف ……………………. ريال برآورد می‌شود. اين مبلغ در مقابل انجام تمامي شرح كار موضوع قرارداد مورد تأييد و رضايت ناظر عالي و شركت به مجري پرداخت می‌شود.

4-1- مبلغ قرارداد ثابت است و پرداخت بر اساس كاركرد مجري كه مورد تأييد شركت باشد، صورت مي‌گيرد.

ماده 5- نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح زير مي‌باشد:

5-1 – 10 درصد به عنوان پيش‌پرداخت ظرف دو هفته از تاريخ امضاي قرارداد در مقابل تضمين مورد قبول شركت كه (معادل 120 درصد مبلغ پيش‌پرداخت) پرداخت مي‌گردد.

5-2- 20 درصد مبلغ پروژه بعد از اجراي فاز اول تا پنجم پروژه و تحويل گزارشات مربوطه پرداخت می‌شود.

 5-3 – 60 درصد مبلغ پروژه بعد از اجراي فاز ششم و تحويل گزارشات مربوطه پرداخت می‌شود.

5-4- 10 درصد مبلغ پروژه بعد از اجراي فاز هفتم و هشتم و تحويل گزارشات مربوطه پرداخت می‌شود.

5-5- پرداخت­هاي قرارداد منوط به تأييد کارفرما صورت مي­گيرد.

5-6- پيش‌پرداخت تاديه شده به عامل متناسباً از پرداخت‌هاي بعدي كسر می‌شود، به طوري كه با آخرين پرداخت حساب مبلغ پيش‌پرداخت تماماً مستهلك شده باشد.

5-7- تضمين پيش‌پرداخت پس از استهلاك كامل پيش‌پرداخت به مجري مسترد می‌شود.

5-8- مدارك لازم براي انجام پرداخت‌هاي موضوع اين ماده شامل گزارش‌ها و فرم پيشرفت و انجام كار مربوط به فعاليت مورد نظر كه به تأييد كارفرما رسيده است، مي‌باشد.

5-9- پرداخت­ها پس از كسورات مربوط به ماليات، بيمه، پيش‌پرداخت و ساير مطالبات حال شده شركت صورت مي­گيرد.

5-10- مهلت بررسي گزارشات پيشرفت کار براي شركت حداكثر 20 روز از تاريخ تحويل مي­باشد و شركت متعهد است پس از تأييد، مبلغ تأييدشده را ظرف يک هفته پرداخت نمايد.

5-11- در مورد آن بخش از مبلغ که فعاليت‌هاي مربوط مورد تأييد قرار نگرفته است، مجري می‌تواند پس از بررسي و تأمين نظر كارفرما درخواست خود را مجدداً به كارفرما ارائه نمايد.

ماده 6- تاريخ شروع قرارداد و مدت قرارداد

6-1- اعتبار قرارداد به مدت …………………… مي­باشد. مجري متعهد است طي مدت مذكور، تعهدات خود را به طور كامل و به نحو مطلوب انجام دهد.

6-2- تاريخ شروع قرارداد از زمان ابلاغ كتبي قرارداد توسط شركت به مجري مي­باشد.

6-3- در صورتي که تغيير در شرح كار قرارداد ضرورتاً موجب تغيير در مدت قرارداد گردد، مدت قرارداد متناسباً و با توافق طرفين قابل تعديل است.

ماده 7 – تعهدات مجري

7-1- مجري متعهد گرديد موضوع قرارداد را به صورت كامل و مطابق استانداردهاي مورد قبول در ارائه خدمات مشابه به نحوي كه مورد رضايت شركت باشد انجام دهد.

7-2 – مجري حق واگذاري کل يا بخشي از مراحل اجراي قرارداد را به غير ندارد.

ماده 8- تعهدات شركت

8-1 – پرداخت‌هاي موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد.

8-2- شركت همكاري و هماهنگي‌هاي لازم را براي انجام موضوع قرارداد با مجري به عمل آورد.

ماده 9- شرايط عمومي

9-1- مبلغ اوليه قرارداد ممكن است با توجه به شرايط قرارداد به دليل افزايش كار با درخواست و يا تأييد شركت تغيير يابد در اين صورت مبلغ مذكور به عنوان مبلغ نهايي قرارداد ناميده می‌شود.

9-2- مدت يا زمان اوليه قرارداد ممكن است با توجه به شرايط قرارداد به دليل افزايش كار با درخواست و يا تأييد شركت تغيير يابد در اين صورت مدت يا زمان مذكور به عنوان مدت يا زمان نهايي قرارداد ناميده می‌شود.

9-3- مبلغ قرارداد و مراحل آن در طول مدت قرارداد ثابت و تعديل ناپذير است و فقط در صورت تغيير در مقادير كار و شرح خدمات بر اساس نظر کارفرما می‌تواند تغيير كند.

9-4- اجراي كار در شب يا روز هيچ‌گونه تأثيري در مبلغ و يا نرخ‌هاي قرارداد ندارد.

9-5- هرگونه تسريع در اجراي كار موجب ايجاد حق مطالبه هزينه و يا جايزه تسريع در اجراي كار براي طرف قرارداد نمي‌نمايد.

ماده 10- جريمه‌ها

در صورتي كه مجري تعهدات موضوع قرارداد حاضر را بدون دليل مورد پذيرش شركت در مدت قرارداد انجام ندهد و تمام يا قسمتي از كارها به تأخیر افتد، شركت مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود.

ماده 11- محل اجراي قرارداد

محل اجراي موضوع قرارداد استان ……………… مي‌باشد.

ماده 12- حوادث قهريه (فورس ماژور)

12-1- هر گونه تأخیر يا وقفه در انجام خدمات قرارداد كه به علت حوادث قهري روي دهد. قصور در انجام تعهدات تلقي نشده و موجب ادعاي غرامت و يا جبران خسارت نخواهد شد.

12-2- حوادث قهري به معناي اتفاقاتي است كه خارج از اختيار و كنترل طرفين بوده بطوريكه پيش‌بيني يا جلوگيري از آن به صورت عادي و منطقي ممكن نباشد.

12-3- در صورت بروز شرايط فورس ماژور، طرفي كه به واسطه شرايط مزبور قادر به اجرا و ادامه وظايف و تعهدات قراردادي خود نباشد بايستي فوراً مراتب را به طرف ديگر اطلاع داده و كليه کوشش‌هاي ممكن به منظور رفع چنين شرايطي را به عمل آورده و خدمات تحت قرارداد را به محض رفع چنين وضعيتي از سر بگيرد.

12-4- در صورت وقوع وضعيت فورس ماژور طرفين قرارداد موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده و مناسب‌ترين راه حل را با در نظر داشتن مواد و شرايط قرارداد انتخاب و تصميم‌گيري خواهند كرد.

12-5- در صورت فوت مجري قرارداد (شخص حقيقي) قرارداد خودبه‌خود فسخ می‌شود.

ماده 13- مالكيت اسناد و اطلاعات محرمانه

13-1- مالكيت (اعم از مادي و معنوي) كارهاي انجام‌شده حاصل از اين قرارداد تماماً متعلق به شركت مي‌باشد و شركت می‌تواند به هر نحو كه صلاح بداند از آن استفاده نمايد و يا واگذار به غير كند.

13-2- مجري مجاز نيست بدون تصويب قبلي شركت اطلاعات مربوط به قرارداد را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در اختيار جرايد، مجلات، اشخاص و ساير سازمان­ها و مؤسسات اعم از داخلي و خارجي قرار دهد.

13-3- مجري تعهد مي‌نمايد كليه اطلاعاتي را كه در جريان اجراي اين قرارداد به دست مي‌آورد محرمانه تلقي نموده و متعهد می‌شود كه حداكثر سعي خود را در جلوگيري از افشاي اطلاعات به هر فرد (به جز افراد مجاز از طرف سازمان) به عمل آورد.

ماده 14- حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه حل و فصل نمود در كميسيوني مركب از بالاترين مقام شركت و معاون صنايع کوچک شرکت مطرح و در صورتي که نتوان بر مبناي قرارداد و مقررات مربوط اختلافات را حل نمود موضوع از طريق مراجعه به سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران (دفتر توسعه صنعتي و فناوري) حل و فصل خواهد گرديد.

ماده 15- تضمين حسن انجام كار

15-1- از هر پرداخت به مجري، مبلغي معادل 10 درصد آن به عنوان ضمانت حسن انجام کارکرد نزد شركت نگهداري می‌شود. مبالغ كسر شده ممكن است در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي به مجري بازپرداخت گردد. مبالغ كسر شده و يا ضمانتنامه مربوط به خدمات موضوع اين قرارداد پس از گذشت سه ماه از تكميل خدمات مربوط و تأييد ناظر عالي و شركت مبني بر آنكه كار انجام‌شده بر اساس مفاد و مشخصات قرارداد انجام شده است ترخيص خواهد شد. علاوه بر ضمانت حسن انجام كار موضوع اين ماده مجري موظف گرديد كه معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان تضمين اجراي تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي به شركت تسليم نمايد. اين تضمين در پايان دوره تضمين به مجري مسترد می‌شود.

15-2- شركت حق خواهد داشت به اختيار خود خسارات وارده به واسطه خدمات مجري كه ناشي از كيفيت نامطلوب خدمات و يا ارائه خدمات ناقص توسط او مي‌باشد را از محل مطالبات و يا از محل تضمين حسن انجام كار مجري برداشت و جبران نمايد.

ماده 16- اين قرارداد در 16 ماده تنظيم و در 4 نسخه تهيه و به امضاي طرفين رسيد و هر چهار نسخه امضاءشده داراي اعتبار يكسان مي‌باشد. از چهار نسخه قرارداد سه نسخه نزد كارفرما و يك نسخه نزد مجري خواهد ماند.

شركت شهرک‌هاي صنعتي استان …                                             شركت/ آقاي

نام نام:

سمت: مديرعامل                                                                      سمت:

امضاء: امضاء:

نام                                                                                         نام:

سمت: عضو هيات مديره                                                           سمت:

امضاء:                                                                                    امضاء:

 

Leave A Reply