دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار

0

شماره مدرک:P-CL05
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه‌ي خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده 1: دفتر توسعه‌ي صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده 2: معاونت صنايع كوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

 1- هدف 

تشريح الزامات، چگونگي فرآيند انجام مطالعات امکان‌سنجي توسعه براي خوشه‌هاي کسب‌وکاري که از اولويت برخوردارند.
1-    دامنه کاربرد

 شرکت شهرک‌هاي صنعتي کليه استانها.

 
2-    مسئوليت‌ها

مسئوليت اجرا و نظارت کلي بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده‌ي معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان مي‌باشد.

مسئوليت هرگونه تغيير و تفسير در مفاد اين دستورالعمل بر عهده‌ي دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان مي‌باشد.

مسئوليت اجراي پروژه امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان بر عهده‌ي مجري پروژه و در قالب قرارداد مشخص مي‌باشد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي پروژه امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار در سطح استان بر عهده‌ي معاون صنايع کوچک شرکت استاني مي‌باشد.

 
3-    شرح فعاليت

به منظور حصول اطمينان از اينکه آيا اجراي پروژه‌ی خوشه‌ای براي خوشه‌هاي انتخاب‌شده از اثربخشي لازم برخوردار است يا خير و اينکه مدل توسعه‌ي خوشه‌اي براي توسعه اين خوشه تا چه اندازه کارامد است لازم است تا مطالعه امکان‌سنجي توسعه خوشه انجام گيرد تا ضريب انحرافات و اشتباهات را در تعريف پروژه توسعه‌ي خوشه‌اي به حداقل برساند. شرکت شهرک‌هاي صنعتي هر استان موظف است با توجه به شرح وظايف و مأموریت‌های تعریف‌شده سازماني در جهت توسعه رشته گروه‌های اصلي کسب‌وکار پس از شناسايي و اولويت‌بندي و قبل از آغاز پروژه‌هاي توسعه خوشه‌اي نسبت به تعريف پروژه‌هاي امکان‌سنجي توسعه خوشه به شرح زير اقدام نمايد.

4-1- پس از شناسايي و اولویت‌بندی خوشه‌هاي کسب‌وکار در هر استان، شرکت شهرک‌هاي صنعتي هر استان با توجه به مأموریت‌های سالانه و برنامه‌هاي پیش‌بینی‌شده خود می‌تواند جهت اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌اي و با توجه به اولويت‌هاي تعیین‌شده، جهت احراز شرايط اوليه و شناخت تکميلي براي اجراي پروژه توسعه خوشه‌ای، فرآيند امکان‌سنجي اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه در خصوص کسب‌وکار مورد نظر را به اجرا درآورد. از مهم‌ترین دلايل اجراي اين فرآيند، شناخت تکميلي صنعت/کسب‌وکار مورد نظر در منطقه و همچنين کسب اطمينان از اينکه در صورت اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌اي، خوشه بالقوه مورد نظر توان توسعه را با توجه به تمامي ابعاد اقتصادي خواهد داشت.

4-2- پس از تعريف اوليه پروژه توسط معاونت صنايع کوچک استان نسبت به اجراي پروژه امكان‌سنجي خوشه‌هاي هر استان اقدام شده و از طريق عقد قرارداد به ترتيب اولويت با يكي از عاملين توسعه خوشه كه تجربه قبلي در خصوص اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌اي دارد و يا با يکي از کساني که دوره آموزشي تربيت عاملين توسعه خوشه‌هاي صنعتي کشور (CDA) را گذرانده و داراي گواهينامه معتبر (مورد تأیید سازمان) در اين زمينه می‌باشند، اقدام مي‌نمايد.

تبصره: قرارداد با عنوان پژوهشي “قرارداد پژوهشي مطالعات اوليه و امكان‌سنجي توسعه‌ي خوشه ……………… استان ……………. ” منعقد خواهد شد.

4-3- مجري قرارداد، مطابق مفاد قرارداد و شرح خدمات مندرج در قرارداد، اقدام به اجراي قرارداد نموده و خواسته‌ها و الزامات تصریح‌شده در قرارداد را ظرف مدت زمان مقرر که حداکثر دو ماه مي‌باشد را برآورده مي‌نمايد (شرح خدمات و خواسته‌هاي تصريحي مورد نياز جهت اجراي اين دستورالعمل به شرح پيوست دستورالعمل به شماره مدرک D-CL02 آورده شده است).

 
4-        مراجع

اساسنامه سازمان

الزامات دروني سازمان

 
5-        مستندات و ضمائم

مدرک: C-CL02(فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار)

مدرک: D-CL02(شرح خدمات پروژه امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار)

 
6-        توزيع نسخ

کليه شرکتهاي شهرک‌هاي استاني

معاونت صنايع کوچک سازمان

دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان

گروه خوشه‌هاي صنعتي سازمان

 

Leave A Reply