ناظر عالی

0

ناظر عالی: مسئوليت پايش و پيگيري پايايي توسعه و هدايت و نظارت كلي پروژه بر عهدة ناظر عالي مي­باشد. دفتر خوشه‌های صنعتي، سازمان و يا افراد حقيقي و حقوقي معرفي شده از سوي اين دفتر، مسئوليت نظارت عاليه را بر عهده خواهند داشت

Leave A Reply