ناظر فنی

0

ناظر فنی، شخصيت حقيقي يا حقوقي است که در قالب قرارداد مشاوره- نظارت فنی منعقد شده بین او و سازمان کارگزار پروژه توسعه خوشه، وظیفه ارائه مشورت‌هاي فني به CDA و نظارت بر اجراي پروژه توسعه خوشه‌ای به نمايندگي از طرف سازمان کارگزار پروژه توسعه خوشه‌ای را بر عهده دارد.  بدیهی است توسعه خوشه‌ها مستلزم مشارکت بخش دولتی (نهادهای پشتیبان) و بخش خصوصی (فعالان خوشه) است. بخش دولتی (نهادهای پشتیبان) مسئول اجرا و راهبری توسعه خوشه از طریق حمایت‌های مالی و قانونی و نهادی است. بخش خصوصی نیز به عنوان هسته اصلی خوشه‌ها در فرایند توسعه خوشه متناسب با توانمندی خود به لحاظ مالی و اجرایی در پیاده سازی برنامه‌ها مشارکت می‌نمایند

Leave A Reply