معرفی خوشه های صنعتی

0

گرایش به خوشه بندی صنعتی در انتهای قرن بیستم نقطه عطف برنامههای توسعه صنعتی و فناوری در بیشتر کشورهای جهان بود. امکان بهرهبرداری از بازدههای ناشی از مقیاس و تجمع و نیز بازدههای ناشی از اقدامات جمعی، شرایط بوجود آمدن مزیت رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه صادراتی را در فضای بینالملل بوجود آورد. خوشه سازی صنعتی امروزه تقریبا در کلیه کشورهای جهان دنبال میگردد.خوشه صنعتی عبارت است از مجموعهای از صنایع کوچک و متوسط، تشکل‌ها و بنگاههای خدماتی که در یک رشته صنعتی با تکیه بر مزیتهای خاص و سرمایههای قوام یافته مناطق جغرافیایی با اهداف اقتصادی سازماندهی شدهاند. بهعبارت دیگر یک خوشه صنعتی مجموعهای از بنگاههای تجاری و غیر تجاری متمرکز دریک مکان جغرافیایی دریک منطقه اقتصادی راشامل میشودکه برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفههای اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرارنموده و ضمن رقابت با یکدیگر دربسیاری از موارد، همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند. ارتباط درونی این بنگاهها کاهش دهنده هزینهها و تسهیل کننده دسترسی به نهادها، دانش وفناوری تولید، بازارهای فرش وتأمین نیازهای مشترک مشتری خواهد بود.

بهطور کلی از حدود سه دهه پیش این الگوی منطقهای سازماندهی صنایع کوچک و متوسط در نقاط مختلف جهان در رشتههای متعدد صنعتی پیاده شده است که از نتایج آن می‌توان به جهانی شدن اقتصادهای محلی، افزایش درآمد سرانه آنها، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه دورن زای مبتنی بر توانمندیهای این مناطق اشاره کرد. بعلاوه از دیگر مزایای این الگو سازماندهی صنایع، هدفمند بودن، هر چه تخصصیتر شدن و اقتصادیتر بودن خدمات و پشتیبانیها از صنایع مجتمع در خوشه میباشد.

رویکردی جدیدی که امروزه در مباحث توسعه صنعتی و منطقهای مطرح گردیده، از نظرات پرو و هیرشمن جامعتر است. در این رویکرد مناطق بسته به مزیتهای طبیعی، انسانی، سازمانی و یا تشکیلاتی موجود می بایست توجه جدی به توسعه تعداد محدودی از خوشهها داشته و ابعاد مختلف سازماندهی این خوشهها را تسهیل کنند. در این صورت است که میتوانند در بازارهای ملی و بینالمللی موفق عمل کرده و بخشهای با ارزشتری از زنجیره ارزشی کالاهای مرتبط را در اختیار بگیرند و قادر به اصلاح و نوسازی ساختارهای موجود در مقابل فراز و نشیبهای جهانی باشند.

در شناسایی خوشههای صنعتی، حداقل سه بعد زمان، مکان و روابط بین سازمانها در تعیین خوشههای صنعتی باید مد نظر قرار گیرند. زمان بدین معنا که خوشه صنعتی در چه برههای از چرخه عمر خود(عدم انسجام، تولد، بلوغ، افول) قرار دارد، روابط بدین معنا که زنجیره ارزش و نیازهای نیروی انسانی مد نظر قرار گیرند و بعد سوم بررسی جغرافیایی خوشه و صنایع پشتیبان آن است.

برای شناسایی خوشههای صنعتی مدلهای متعددی ارائه شده است. بسیاری از این مدلها روشهای ابتکاری هستند که به اقتضای فضای صنعتی ویژه‌ای تدوین شدهاند. عموماً این مدلها به سه دسته مدلهای کمی، کیفی و ترکیبی دستهبندی شدهاند.

یک خوشه صنعتی متشکل از سه دسته عناصر اصلی است(ساختار کلی یک خوشه)

    فعالیتهای اقتصادی دارای محوریت در خوشه شامل روابط درون وبرون بنگاهی
    فعایتهای خدماتی و پشتیبانی مرتبط که جهت بهبود عملکرد و رقابتی نمودن فعالیتهای محوری خوشه لازمند.
    حوزه عملکرد بنیادهای مردمی، اجتماعی و سیاسی مرتبط بهمنظور حمایت از فعالیتهای محوری و فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی در جهت ارتقاء سرمایههای جمعی واجتماعی و تسهیل اقدامات جمعی

این عناصر اصلی در کنار یکدیگر میتوانند با استفاده از عناصر زیر ضمن حرکت به سمت تخصص گرایی و پذیرش هویت تخصصی مشخص، هزینههای خود را کاهش دهند و بتوانند از صرفههای بیرونی و درونی ناشی از مقیاس و نیز صرفههای ثابت و متحرک ناشی از تجمع بهرهبرداری نمایند. وابستگیهای درونی بنگاهها و نهادهای داخلی یک خوشه صنعتی کلید موفقیت و هویت یک خوشه هستند. این وابستگی بین بنگاهها از طریق واسطهها و فضای همکاری شکل می‌گیرد که نهادهای عمومی، دولتی و یا محلی آنها را آسانتر مینماید. نهادهای دولتی و برنامه ریزان زیرساختها نقش راهبردی را در تأمین زیرساختهای فیزیکی، ارائه خدمات و تسهیلات متعدد چون تأمین سرمایه از طریق وامهای ارزان، ارائه خدمات مالی و اعتباری، تأمین سیستم اطلاعاتی و هماهنگ کردن بخشهای مختلف و نهادهای سیاسی و اقتصادی منطقهای با تشکل‌های صنعتی و صنفی، بانکها و سایر نهادها را دارند. بدین ترتیب ملاحظه میگردد که توسعه صنعتی خوشه محور با درگیر کردن نهادهای منطقهای، شکلگیری و افزایش سرمایههای مادی و معنوی را تسهیل میکند.

نهادها و بنگاههای پشتیبانی کننده خدماتی نیز با ایجاد امکان انجام خدمات تخصصی برای بنگاههای عضو خوشه، شرایط دسترسی آنها به آموزشهای عمومی و تخصصی در سطوح مختلف، تربیت نیروی انسانی و اجرای برنامههای هماهنگ سازی مهارتی و استاندارد سازی، توسعه برنامههای تولیدی و برنامهریزیهای فنی – کیفیتی، اجرای موفق برنامهها و مدیریت کیفیت یکسان (ISO)در سطوح متفاوت، تعهدات بنگاه در مقابل مشتری، تسهیلات بنگاه در مقابل خدمات حقوقی در تدوین، اجرا و دادخواهی قراردادهای اقتصادی و نیز اجرای موفق برنامههای تحقیق و توسعه را فراهم میآورند.

بخشهای ارتباطی و مرتبط کننده بنگاهها نیز از طریق ایجاد یک ذخیره مناسب از نیروی کار در سطوح مهارتی متفاوت، ذخیرهای از تخصصهای فنی – خدماتی در بخش تعمیر و نگهداری ماشینآلات و نیز ذخیرهای از سرمایههای اجتماعی مربوط به اقدامات مشترک گروهی و فردی بنگاهها در داخل خوشه، نقش خود را در خوشه ایفا مینمایند. نمودار زیر این بخشهای ارتباطی را به نحوه سادهتری به نمایش می گذارد.

وابستگیهای درونی بنگاهها و نهادها در یک خوشه صنعتی

با این وجود پیوند درون خوشهها دو گونه ارتباط عمودی و افقی را در بر می‌گیرد. در پیوند عمودی مراحل مختلف تولید و یا فازهای تولیدی و خدمات مشترک در یک مجتمع محلی انجام می‌گیرد و زنجیره داده و ستانده تولید یک کالای خاص ایجاد شده و توسعه مییابد. در پیوند افقی بنگاههای مشابه که به تولید یک کالای خاص مبادرت می ورزند و به نوعی رقیب یکدیگرند، در یک مکان تمرکز می یابند و در همان حال که با یکدیگر در حال رقابتند با یکدیگر در بسیاری از امور همکاری مینمایند.

یکی از دلایل اقبال طراحان استراتژی توسعه صادرات در دهه اخیر به ایجاد خوشههای صنعتی، نقش انکارناپذیر آنها در افزایش رقابتپذیری است.این موضوع را شواهد نظری و تجربی تایید میکند.امروزه موضوع افزایش بهرهوری مهمترین عامل افزایش دهنده مزیت رقابتی است و کشورهای صادرات گرا نیز از این طریق در پی کسب سهم بیشتری از بازار جهانی بر آمده اند. وقتی خوشه صنعتی به مرحله بلوغ می‌رسد، مقیاس تولید بهطور فزاینده افزایش مییابد و هر بنگاه واحد کوچکی از شبکه تولید بزرگ میگردد.

این ایده مناسبی برای افزایش قدرت رقابتپذیری بنگاه کوچک و متوسط مقیاس است و خوشهها به واسطه استفاده از صرفهها و عوارض خارجی مثبت اقتصادی به آسانی میتوانند در زنجیره ارزش افزوده و تجارت جهانی قرار بگیرد. خوشههای نساجی و پوشاک چین نمونه مناسبی از ترکیب بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس و تشکیل خوشههای صادرات گرا هستند که از طریق تشکیل خوشهها تخصصی (مثلا تولید کروات در یک خوشه بهعنوان اصلیترین محصول) از تمام صرفههای اقتصادی ایجاد خوشه استفاده کرده و با افزایش بهرهوری و کاهش قیمت، سهم بالایی از ارزش افزوده و تجارت جهانی را نصیب خود میکنند.این مدل از سازمان تولید در بخشهایی از چین، تایوان، برزیل و ایتالیا بسیار موفق عمل کرده است. نکته قابل ذکر این است که این خوشهها مرحله بلوغ خود را طی کرده اند و وارد مرحله رشد خود شدهاند و توانستند با استفاده از انواع صرفههای اقتصادی، محصولاتی با رقابتپذیری بالا به بازارهای جهانی عرضه کنند.

راهبرد خوشههای صنعتی بهعنوان راهبردی موثر در شکل دهی توسعه صنعتی، بسته به شرایط داخلی اقتصادها، در بعضی کشورها الگویی موفق برای توانمند سازی صنعتی معرفی شده است.

 

Leave A Reply