شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار

0

شماره مدرک:D-CL03
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده اول: دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده دوم: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

 

سهم هر فاز از کل پروژه عنوان فاز
3% مطالعه و تدوين ادبيات توسعه‌ي خوشه اي و روش‌هاي امکان‌سنجي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌ي خوشه‌اي و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل اول اول
7% تحليل فضاي کسب‌وکار حاکم بر کسب‌وکار خوشه در سطوح بین‌المللی و ملي از طريق مطالعه گزارشات، مستندات و اطلاعات موجود و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل دوم دوم
50% مصاحبه با ذينفعان مختلف خوشه مربوطه (اعم از تولیدکنندگان، تأمين‌کنندگان، نهادهاي پشتيبان، خريداران، ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب‌وکار، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و ….) براي گردآوري اطلاعات خوشه جهت شناخت مشخصات تفصيلي خوشه سوم

20% انجام تحليل‌هاي لازم در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با خوشه مورد نظر (به شرح موارد مطرح‌شده در فصل سوم ساختار تنظيم گزارش نهايي پروژه امکان‌سنجي) و ارائه گزارش مربوطه در قالب فصل سوم
12% امکان‌سنجي اقتصادي، اجرايي، اجتماعي، زیست‌محیطی اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌ي مربوطه چهارم

6% انتخاب و ارائه مدل مناسب براي توسعه (مدل توسعه‌ي خوشه‌ای/ مدل توسعه‌ي شبکه/ مدل توسعه مبتني بر زنجيره ارزش/ مدل توسعه بازار خدمات توسعه کسب‌وکار/….) و تهيه فصل چهارم گزارش
2% تهيه و تنظيم گزارش نهايي پروژه

 

ساختار تنظيم گزارش نهايي پروژه امکان‌سنجي اجراي پروژه توسعه خوشه‌ای

    فصل اول: ادبيات خوشه و توسعه‌ي خوشه‌اي

    ادبيات خوشه و توسعه خوشه‌اي
    متدولوژي امكان‌سنجي

    فصل دوم: بررسي وضعيت و فضاي حاكم بر کسب‌وکار خوشه (در سطح ملي و بین‌المللی)

    مطالعه روندهاي بین‌المللی کسب‌وکار خوشه (توليد/عرضه، مصرف/تقاضا، فناوري، قيمت محصول و مواد اوليه و….)
    مطالعه روندهاي ملي کسب‌وکار خوشه (توليد/عرضه، مصرف/تقاضا، فناوري، قيمت محصول و مواد اوليه و….)

    فصل سوم: معرفي خوشه

    تاريخچه و جغرافياي خوشه
    دسته محصولات / خدمات اصلي آن
    تعداد و اندازه بنگاه‌ها يا واحدهاي اصلي خوشه
    درآمد سالانه كل خوشه و روند آن
    حجم توليد و فروش كل خوشه
    بازارهاي هدف
    وضعيت تقاضا در بازارهاي هدف
    حجم و ارزش صادرات
    نحوه تأمین مواد اوليه
    مشخصات مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات تخصصي توسعه کسب‌وکار (BDSP)
    ميزان اشتغال كل خوشه و كيفيت نيروي انساني (سطح مهارت، سطح تحصيلات و…) در خوشه
    سطح سرمايه اجتماعي
    سطح و نوع تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در خوشه
    كيفيت محصولات توليدي خوشه
    وضعيت زیست‌محیطی خوشه
    بررسي فرصت‌ها و چالشها و نقاط ضعف و قوت در خوشه

    فصل چهارم: ارزيابي هزينه اثربخشي انجام پروژه توسعه‌ي خوشه

    امكان‌سنجي و تحليل اثربخشی توسعه‌ي خوشه

–       از نظر اقتصادي

–       از نظر اجرايي

–       از نظر اجتماعي

–       از نظر اقليمي و زیست‌محیطی

    ارائه مدل توسعه‌اي مناسب براي توسعه‌ي خوشه

    منابع
    ضمائم

Leave A Reply