پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار

0

شماره مدرک:Q-CL01
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده 1: دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده 2: معاونت صنايع كوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

براي تكميل اين پرسشنامه از اطلاعات ثانويه و دو دسته از منابع اطلاعاتي به شرح زير استفاده گردد:

منابع و مستندات موجود عبارتند از: گزارشهاي رسمي سازمانها و ادارات مرتبط، پژوهش‌هاي رسمي دانشگاهي، كاربردي و …

خبرگان و دست اندركاران توليد و صنعت استان عبارتند از افراد باسابقه مديريت صنعت، مديران ارشد قبلي و فعلي سازمان صنعت، معدن و تجارت، شركت شهركهای صنعتی، اداره كل تعاون, کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد كشاورزي، صنايع دستي و ….)

 

(فرم شماره يك)

(اين فرم بر اساس منابع و مستندات موجود از قبيل گزارش‌هاي رسمي سازمانها و ادارات مرتبط، پژوهش‌هاي رسمي دانشگاهي، كاربردي تكميل گردد)

(به ازاي هر منبع اطلاعاتي يك فرم جداگانه تكميل شود.)

نام منبع يا مأخذ اطلاعاتي:

سازمان يا موسسه ناشر منبع اطلاعاتي:

سال نشر منبع اطلاعاتي:

گرايش‌ها و زمينه‌هاي کسب‌وکار مزيت‌دار در مناطق مختلف استان در حوزه‌هاي مختلف صنعت، معدن، خدمات، كشاورزي و..:

 

منابع و ريشه‌هاي وجود مزيت براي گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار (منابع انساني/ مواد اوليه / بازار/ …):

سابقه تاريخي فعاليت ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار:

 

تمركز جغرافيايي ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار:

 

وجود روابط تکميل‌کنندگي بين ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي مزيت دار:

 

فرصت‌ها و چالش‌هاي مشترك ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي مزيت دار:

 

 

 

(فرم شماره دو)

(اين فرم بر اساس نظر خبرگان و دست اندركاران توليد و صنعت استان تكميل گردد)

(به ازاي هر شخص مصاحبه شونده يك فرم جداگانه تكميل شود.)

نام و نام خانوادگي مصاحبه شونده:

سمت و شغل مصاحبه شونده:

تاريخ مراجعه و تكميل:

گرايش‌ها و زمينه‌هاي کسب‌وکار مزيت دار در مناطق مختلف استان در حوزه‌هاي مختلف صنعت، معدن، خدمات، كشاورزي و..:

 

منابع و ريشه‌هاي وجود مزيت براي گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار (منابع انساني/ مواد اوليه / بازار/ …):

 

سابقه تاريخي فعاليت ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار:

 

تمركز جغرافيايي ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي کسب‌وکار مزيت دار:

 

وجود روابط تكميل‌كنندگي بين ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي مزيت دار:

 

فرصت‌ها و چالش‌هاي مشترك ذينفعان در هر يك از گرايش‌هاي مزيت دار:

 

 

 

Leave A Reply