پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی

0

شماره مدرک:Q-CL02
محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391
تهيه‌کننده: گروه توسعه‌ي خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده 1: دفتر توسعه‌ي صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تأييدکننده 2: معاونت صنايع كوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

 

نكات مهم در ارتباط با نحوه تكميل اين پرسشنامه:

به ازاي هر خوشه يك نمونه از اين پرسشنامه تكميل گردد. در واقع اطلاعات اين پرسشنامه در حكم شناسنامه خوشه محسوب مي شود. براي تكميل اين پرسشنامه هم از اطلاعات ثانويه و هم از اطلاعات اوليه و از دو دسته از منابع اطلاعاتي به شرح زير استفاده گردد:

1-      (اطلاعات ثانويه): خبرگان و دست اندركاران توليد و صنعت استان عبارتند از افراد باسابقه مديريت صنعت، مديران ارشد قبلي و فعلي سازمان صنعت، معدن و تجارت، شركت شهركهای صنعتی، اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد كشاورزي، صنايع دستي و ….). از اين اطلاعات براي تكميل فرم شماره يك اين پرسشنامه استفاده گردد. در واقع اطلاعات مندرج در فرم شماره يك جمع بندي و تلخيص نظر خبرگان خواهد بود.

2-     (اطلاعات اوليه): مصاحبه هاي ميداني با ذينفعان خوشه از قبيل واحدهاي اصلي خوشه، نهادهاي پشتيبان خوشه، انجمن ها و اتحاديه هاي مرتبط با خوشه، تأمين كنندگان، فروشندگان محصول و…. از اين اطلاعات براي تكميل فرم هاي 2 تا 10 اين پرسشنامه استفاده گردد. در واقع اطلاعات مندرج در اين فرم هاي شماره 2 تا 10 اين پرسشنامه جمع بندي و تلخيص نظر تمامي ذينفعان خوشه خواهد بود.

 

نام و سمت خبرگاني كه از نظر آنها براي تكميل فرم شماره يك اين پرسشنامه استفاده شده است:

1-                                       3-

2-                                 4-

تركيب ذينفعاني كه از نظر آنها براي تكميل اين فرم هاي 2تا 10 اين پرسشنامه استفاده شده است:

1-تعداد واحدهاي اصلي مصاحبه شونده: 2- تعداد نهادهاي پشتيبان مصاحبه شونده: 

3-تعداد انجمن ها و يا اتحاديه ها مصاحبه شونده: 4- تعداد خريداران محصول خوشه:

5-تعداد فروشندگان يا واسطه هاي فروش خوشه: 6- تعداد تأمين كنندگان مواد اوليه و ماشين آلات:

 

(فرم شماره يك: اطلاعات عمومي خوشه مبتني بر نظر خبرگان)

 

محل تمركز خوشه معرفي‌شده:

 

 

تعداد برآوردي واحدهاي خوشه:

 

 

روند موجود در خوشه در طي 10-5 سال اخير (از نظر وضعيت فروش، توليد، نوآوري، تعداد واحدها، اشتغال و …):

 

 

پيش‌بيني وضعيت براي 5 سال آينده (از نظر وضعيت فروش، توليد، نوآوري، تعداد واحدها، اشتغال و …):

 

 

گلوگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت، تهديد و فرصت خوشه:

 

 

راهكارهاي اصلي پيشنهادي براي بهبود وضعيت خوشه:

 

 

معيارهاي اصلي براي اهميت دادن به خوشه مورد نظر:

 

 

اتكاء خوشه بر كداميك از محورهاي منابع اوليه، منابع انساني، بازار و تكنولوژي است؟

 

 

 

(فرم شماره دو: اطلاعات عمومي خوشه مبتني بر اطلاعات اوليه اخذشده از ذينفعان خوشه)

 

 

نام محصولات / خدمات كامل خوشه:

 

 

نام محصولات نيمه كامل:

 

 

محل دقيق جغرافيائي خوشه:

 

 

نوع محصولات: هنري  سنتي  صنعتي  خدماتي

 

 

تاريخچه خوشه در 10 خط: (نحوه شکل‌گيري– وضعيت در 10 سال اخير– تحليل نقاط عطف– شرايط فعلي):

 

 

تعداد واحدها:

 

رديف

نوع واحد

تعداد

صنعتي

صنفي

كل

1

2

3

4

5

 

خويش‌فرما (1 نفره)

9 نفره و كمتر (خرد)

49-10 نفر (كوچك)

149-50 نفر (متوسط)

بيش از 150 نفر (بزرگ) 

 

 

 

 

 

 

     

 


(فرم شماره سه: اطلاعات مربوط به ساختار خوشه)

شماره

مشخصـه

توضيــح

1

تعداد واحدهاي اصلي خوشه

 

2

تعداد واحدهاي توليد كننده مواد اوليه و جنبي

 

3

تعداد واحدهاي ماشين‌سازي

 

4

تعداد واحدهاي بازرگاني تأمين كننده مواد اوليه و جنبي

         منطقه اي

         ملي

         بین‌المللی

 

5

تعداد واحدهاي بازرگاني محصولات كامل

         منطقه اي

         ملي

         بین‌المللی

 

6

تعداد واحدهاي بازرگاني محصولات ناكامل

         منطقه اي

         ملي

         بین‌المللی

 

7

تعداد اتحاديه

         تعداد اعضاء

تعداد تعاوني

         تعداد اعضاء

تعداد انجمن

         تعداد اعضاء

تعداد كنسرسيوم

         تعداد اعضاء

 

8

تعداد BDS

 

9

تعداد نمايندگي ارگانهاي دولتي

 

10

تعداد نهادهاي تحقيقاتي/ دانشگاهي

 

11

درصد رشد تعداد واحدها طي 5 سال گذشته

 

 

 

وجود روابط در اين خوشه؟

1-     رابطه عمودي (تكميل توليدات يكديگر- رابطه بين بنگاههاي غير همسطح) تعداد مراحل در رابطه عمودي

2-     رابطه افقي (رابطه بين بنگاههاي همسطح در زنجيره ارزش)              تعداد موارد در 3 ماه گذشته    

3-     رابطه قطري (استفاده از ماشين آلات همديگر)                               تعداد موارد در 3 ماه گذشته    

4-     رابطه از نوع چهارم (استفاده از نيروي كار همديگر)                        تعداد موارد در 3 ماه گذشته     

خوشه در كدام دوره منحني عمر خود قرار دارد؟

جنيني در حال شكل گيري  در حال توسعه    توسعه‌يافته

 

 

(فرم شماره چهار: اطلاعات مربوط به وضعيت تأمين مواد اوليه و نهاده‌ها در خوشه)

 

نوع / عنوان مواد اوليه مورد استفاده در خوشه (مواد اوليه اصلي):

 

نوع / عنوان مواد اوليه مورد استفاده در خوشه (مواد اوليه فرعي يا جنبي):

 

دسته فرآيند‌هاي اصلي موجود در خوشه:

 

محل تأمين مواد اوليه اصلي:

1-    بيش از 80% از مواد اوليه از منطقه (شعاع 100 كيلومتري) تأمين می‌شود.

2-    كمتر از 50% از منطقه تأمين می‌شود.

3-    بيش از 80% خارج از منطقه تأمين می‌شود.

محل تأمين مواد اوليه فرعي:

1- بيش از 80% از مواد اوليه از منطقه (شعاع 100 كيلومتري) تأمين می‌شود.

2- كمتر از 50% از منطقه تأمين می‌شود.

3- بيش از 80% خارج از منطقه تأمين می‌شود. 

روند دسترسي به مواد اوليه و نهاده‌ها طي 10-5 سال گذشته: 

1-   افزايش

2-   ثابت

3-    كاهش

تعداد واحدهاي تأمين كننده مواد و نهاده‌هاي اوليه مستقر در منطقه:

 

منابع تأمين تجهيزات و ماشين آلات (به درصد)

 

منطقه / محلي

داخل كشور

خارج از كشور

….. درصد

….. درصد

….. درصد

 

 

 

 

 

 

 

(فرم شماره پنج: اطلاعات مربوط به وضعيت امكانات زيرساختي در خوشه)

 

دسترسي به امكانات زير ساختي

امكانات

درصد واحدهاي داراي دسترسي

آب

 

برق

 

تلفن

 

اينترنت

 

 

فاصله تا جاده اصلي:

 

فاصله تا شهر اصلي:

 

وجود راه آهن (تا 50 كيلومتري):

 

وجود فرودگاه (تا 50 كيلومتري):

 

فاصله تا اولين مركز تحقيقاتي مرتبط:

 

درصد واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي:

 

 


(فرم شماره شش: اطلاعات مربوط به وضعيت توليد در خوشه)

 

برآورد تقريبي ميزان توليد و ارزش افزوده خوشه (هزار ريال):

 

ميزان صنعتي بودن (سطح مكانيزاسيون) در توليد محصولات:  

        بالا

        متوسط

        پائين

 

نوع تكنولوژي توليد

High Tech –

Med Tech –


Low Tech –    

         – سنتي

هنري

 

 

سطح تخصص يافتگي واحدها در توليدات           

      بالا

      متوسط

– پائين

 

كيفيت توليدات خوشه       

   بالا درصد

 


   متوسط درصد

 


– پائين درصد

 

 

 

(فرم شماره هفت: اطلاعات مربوط به وضعيت بازار خوشه)

 

حجم فروش خوشه 

رديف

نام محصول/خدمات

حجم فروش سالانه

فروش در بازار منطقه

فروش در بازار ملي

صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت وجود فروش در سطح منطقه، بازارهاي اصلي چه شهرهائي هستند؟

 

 

در صورت وجود فروش در سطح ملي، محصولات در چه شهرهائي عرضه می‌شود؟

 

در صورت وجود فروش در سطح بین‌المللی، محصولات به چه كشورهائي صادر می‌شود؟

 

در صورت وجود فروش در سطح بین‌المللی:

تعداد/ درصد واحدهاي توليد كننده كه مستقيماً صادر مي‌كنند

 

 

تعداد/ درصد واحدهائي كه از طريق واسطه صادر مي‌كنند

 

 

 

چند درصد توليدات بر اساس سفارش صورت مي‌گيرد؟

چند درصد توليدات بدون سفارش صورت مي‌گيرد؟

حجم فروش كل در 5 سال گذشته: رشد داشته  ثابت بوده  كاهش يافته

حجم فروش كل در بازار منطقه در 5 سال گذشته: رشد داشته  ثابت بوده  كاهش يافته

حجم فروش كل در بازار ملي در 5 سال گذشته: رشد داشته  ثابت بوده  كاهش يافته

حجم فروش كل در بازار بین‌المللی در 5 سال گذشته: رشد داشته  ثابت بوده  كاهش يافته

ارزش صادرات استان طي 5 سال گذشته به تفكيك سال:

پيش بيني می‌شود حجم فروش در 5 سال آينده: رشد داشته  ثابت بماند  كاهش بيابد

وضعيت صادرات در 5 سال آينده: صادرات نداريم  رشد داشته  ثابت مي‌ماند  كاهش مي‌يابد

آيا BDS بازاريابي در خوشه وجود دارد؟

آيا كنسرسيوم بازرگاني در خوشه وجود دارد؟ بلي  خير

آيا خوشه داراي پتانسيل صادرات است؟

موانع توسعه بازار به ويژه صادرات را توضيح دهيد.

اصولاً روند 5 سال آينده محصولات اصلي در بازار منطقه‌اي، ملي و جهاني چگونه ارزيابي می‌شود.

مشتريان اصلي محصولات خوشه كدامند؟

شركتهاي بزرگ و اصلي مشتري محصولات خوشه را نام ببريد؟

آيا خوشه از يك برند مشترك در فروش استفاده می‌کند؟

(فرم شماره هشت: اطلاعات مربوط به وضعيت مالي و تأمين مالي در خوشه)

 

 

 

ميزان ريالي فروش سالانه خوشه چقدر است؟

 

                   

 

چند درصد واحدهاي خوشه طي 3 سال گذشته وام دريافت کرده‌اند؟

 

 

 

 

ميزان متوسط فاصله تحويل كالا/خدمات تا دريافت پول چقدر است؟

 

 

 

 

 

 

بيشترين ميزان ريالي طلب واحدها از مشتريان چقدر است؟

 

 

 

آيا صندوق يا نهاد مالي در درون خوشه (به صورت رسمي يا غيررسمي) وجود دارد؟

 

 

 

 

چه مشوق‌ها و حمايت‌هاي دولتي در زمينه کسب‌وکار خوشه وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا خريد كالا به صورت پيش‌خريد نيز صورت مي‌گيرد؟

 

 

 

 

 

 

 

(فرم شماره نه: اطلاعات مربوط به وضعيت منابع انساني در خوشه)

 

تعداد اشتغال:

        اشتغال كل………………………………. نفر

        اشتغال دائم………………………………. نفر

        اشتغال فصلي……………………………… نفر

تركيب تحصيلي شاغلين دائم:

بي‌سواد

باسواد زير ديپلم

ديپلم

ليسانس و بالاتر

 

 

 

 

 

تعداد نيروي انساني بر حسب مهارت:

ماهر

نيمه ماهر

غير ماهر

 

 

 

توجه:

ماهر: داراي آموزش رسمي با 3 سال سابقه كار يا بدون آموزش و 5 سال سابقه كار

نيمه ماهر: آموزش رسمي و 1 سال سابقه كار يا بدون آموزش و حداقل 3 سال سابقه كار

غير ماهر: بدون آموزش و كمتر از 5 سال سابقه كار

 

 

متوسط حقوق و دستمزد نيروي انساني (ريال):

ليسانس و بالاتر

ديپلم

ماهر

نيمه ماهر

غير ماهر

 

 

 

 

 

 

 

وضعيت محيط كار افراد كارگر:

خوب  متوسط   بد

 

چند درصد از افراد بيمه هستند؟

مديران و مالكان نيروي كار                      

 

ميزان اشتغال در 5 سال گذشته:     

رشد داشته ثابت بوده كاهش داشته

 

تعداد افراد طراح در خوشه:

 

 

تعداد اشتغال در كل استان:

 

 

(فرم شماره ده: اطلاعات مربوط به مسائل كلي و پايه‌اي مرتبط با خوشه)

 

1-     اتكاء خوشه به كداميك از اركان زير است:

  بازار

  زير ساختها

  منابع و مواد اوليه

  نيروي انساني ماهر و متخصص

  ساير موارد

 

مسائل اجتماعي موجود در خوشه:

 

 

 

 

 

 

 

مسائل زيست‌محيطي خوشه:

 

 

 

 

 

 

 

به نظر شما خوشه از چه تهديد‌ها و فرصت‌هايي برخوردار است؟

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 


Leave A Reply